Yrd.Doç.Dr. SERDAR KOKULU(UYG.VE ARŞ.HAS.)
E-posta Adresi skokulu@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Facial paralysis and mediastinitis due to odontogenic infection and poor prognosis, J Craniofac Surg., 6, 1953-1956, 2013(Bucak A, Ulu S, Oz G, Solak O, Kahveci OK, Ayçiçek A., ile birlikte)
2Comparison of the effects of desflurane and propofol anesthesia on the Inflammatory Response and S100 Beta Protein During Coronary Artery Bypass Grafting. , İnflammation, 6, 1327-1333, 2013(Baki ED, Aldemir M, Koca HB, Ela Y, Sıvacı RG, Öztürk NK, Emmiler M,, ile birlikte)
3Anti-inflammatory and Antiapoptotic Effect of Interleukine-18 Binding Protein on the Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury, Inflammation, 37, 917-23, 2014(Karavelioğlu E, Gönül Y, Hazman Ö, Bozkurt F, Koçak A, Eser O., ile birlikte)
4Evaluation of low tidal volume with positive end-expiratory pressure application effects on arterial blood gases during laparoscopic surgery. , Journal of the Chinese Medical Association, 77, 374-78, 2014(Bakı DE, Bal A, Ela Y, Sivaci GR, Yoldas M, Çelik F, Ozturk KN. , ile birlikte)
5Impact of a Lung-Protective Ventilatory Strategy on Systemic and Pulmonary Inflammatory Responses During Laparoscopic Surgery: Is It Really Helpful?. , Inflammation, 38, 361-67, 2015(Günay E, Baki DE, Ulasli SS, Yilmazer M, Koca B, Arıöz DT, Ela Y, Sivaci GR. , ile birlikte)
6Exploring for the Safer Ventilation Method in Laparoscopic Urologic Patients? Conventional or Low Tidal?., Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Te, , , 2014(Ela Y, Bakı DE, Ateş M, Keleş İ, Karalar M, Şenay H, Sıvacı GR. , ile birlikte)
7Comparison of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation and Paravertebral Block for Postthoracotomy Pain Relief., Thorac Cardiovasc Surg, , , 2015(Baki ED, Öz G, Ulaşlı AM, Ela Y, Sıvacı GR, Şenay H, Doğan G., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Effects of anesthetic choice on inflammatory response in cardiac surgery., Doğan Baki Elif, Sıvacı Gül Remziye, Kokulu Serdar, 1, 39-43, 2014(Baki DE, Sıvacı GR, Ela Y, Aldemir M , ile birlikte)
2Awake fiberoptic intubation of a patient with amyotrophic lateral sclerosis: case report., Journal of Health Sciences, , , 2012(Bakı DE, Büyükerkmen E, Ela Y, Sıvacı GR., ile birlikte)
3Results of the open surgery after endoscopic basket impaction during ERCP procedure., World J Gastrointest Surg, , , 2015(Yilmaz S, Ersen O, Ozkececi T, Turel KS, Kacar E, Akici M, Cilekar M, Kavak O, Arikan Y., ile birlikte)
4Epidural yöntemle yapılan ağrısız normal doğum mean platelet volum düzeyini etkiler mi?.., Harran Üniversitesi Tıp Fakultesi Dergisi, 11, , 2014( Bakı DE, Ünlü S, Şenay H, Köken G. , ile birlikte)
5Histerektomi operasyonlarında nitröz oksit ile genel anestezinin postoperatif opioid tüketimi ve kronik ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması., Pamukkale Tıp Dergisi, , , 2014( Bakı DE, Sıvacı GR, Ela Y, Köken G, Üstün DK, Ünlü S, Uzel H., ile birlikte)
6Toraks cerrahisi için uygulanan lokal anesteziklerin karşılaştırılması: Bupivakain ile Levobupivakain. , Anestezi Dergisi, , , 2014(Tunç M, Sazak H, Şahin Ş, Şavkılıoğlu E., ile birlikte)
7Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi işleminde sedasyon uygulamalarında ramsey sedasyon skalası ile bispekteral index moniterizasyonunun karşılaştırılması., Kocatepe Tıp Dergisi, , , 2015(Polat N, Ela Y, Bakı DE, Yılmaz S,Sıvacı GR., ile birlikte)
8Spinal anestezi sonrası nadir görülen bir komplikasyon; spinal epidural abse., Anestezi Dergisi, , , 2014(Temiz H, Bakı DE, Ela Y, Karavelioğlu E, Aslan A., ile birlikte)
9Mediastinal şifte neden olan soliter fibröz tümör., Solunum Hastalıkları dergisi, , , 2014(Öz G, Günay E, Özdinç Ş, Çiğdem T, Solak O. , ile birlikte)
10Vallekular kistte anestezik yaklaşım; olgu sunumu, Cerrahi Sanatlar Dergisi, , , 2014( Bakı DE,Temiz H, Kahveci OK, Yücedağ F,Sıvacı GR, Ela Y., ile birlikte)
11Primer dalak kist hidatiği: Olgu sunumu ve litaratüre genel bakış, Bozok Tıp Dergisi, , , 2015(Bal A, Özsoy M, Özkeçeci ZT, Celep B, Yılmaz S, Arıkan Y., ile birlikte)
12Böbrek transplantasyonu anestezisi, Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Özel Sayısı, , , 2013(Sıvacı GR, ile birlikte)
13Spinal anestezi sonrası gelişen intrakranyal hipotansiyon. , Kocatepe Tıp Dergisi, , , 2013(Sıvacı GR, Bakı DE, Polat N, Ela Y. , ile birlikte)
14Lomber Faset Eklem Sendromunda Enjeksiyon Tedavisinin Etkinliği: Klinik Çalışma. , . The Journal Of Turkish Spinal Surgey, , , 2012(, ile birlikte)
15Hastanemizde spinal anestezi uygulamalarının retrospektif değerlendirilmesi, Kocatepe Tıp Dergisi, , , 2012(Eryeğen H, Ela Y, Bakı DE , Sıvacı GR, ile birlikte)
16KOAH akut atağına bağlı solunum yetmezliğinde helmetle non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon., Journal of the Turkish Anaesthesiology and Intensi, , , 2011(Tunc M, Ozturk G, Pehlivanoglu P, Sipit T, Savkilioglu E, ile birlikte)
17Torakotomi Sonrası Analjezi(editöre Mektup). , Kocatepe Tıp Dergisi, , , 2011
18Nonkardiyak Torasik Cerrahi Uygulanan Yaşlı Bir Olguda Postoperatif Deliryum (Editöre Mektup)., Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi, , , 2009(Sazak H, Ulus F, Alagöz A, Tunç M, Şavkılıoğlu E., ile birlikte)
19Two Level Vertebral Osteomyelitis Without Spinal Epidural Abscess Secondary to Spinal and Epidural Anesthesia: Two Case, webmedcentral, , , 2013(Karavelioğlu E, Eser O., ile birlikte)
20Meckel Divertikülü’nün Nadir Rastlanan Komplikasyonu: İleus ve Divertikülit Birlikteliği, Kocatepe Tıp Dergisi, , , 2015
0Editorlük veya Hakemlikler
1Kocatepe Tıp Dergisi
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi Esnasında İki Farklı Ventilasyon Uygulamalarının Sistemik ve Pulmoner İnflamatuar Yanıta Etkisinin Karşılaştırılması
2Anesteziklerin koroner arter by-pass greft (CABG) sırasındaki immunomodulator etkileri", BAP, Araştırmacı
3araciğer iskemi-reperfüzyon (I/R) hasarı oluşan ratlarda IL-18BP’in (İnterlökin-18 Bağlayıcı Protein) koruyucu etkileri.
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Facial paralysis and mediastinitis due to odontogenic infection and poor prognosis
2Facial paralysis and mediastinitis due to odontogenic infection and poor prognosis
3Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi
4Anesthetic management in a newborn with a giant occipital encephalocele: a case report
5Exploring for the safer ventilation method in laparoscopic urologic patients? Conventional or low tidal?
6SURVIVAL ANALYSIS OF THE ELDERLY PATIENTS TREATED IN THE RESPIRATORY INTENSIVE CARE UNIT
7KOAH Akut Atağına Bağlı Solunum Yetmezliğinde Helmetle Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon
8Comparison of the effects of desflurane and propofol anesthesia on the inflammatory response and S100ß protein during coronary artery bypass grafting
9THE EFFECT OF SPINAL ANESTHESIA ON CARDIAC OUTPUT IN GERIATRIC PATIENTS
0Verdiği Dersler : 
1İleri Yaşam Desteği2015
2İleri Yaşam Desteği2012
3İleri Yaşam Desteği2013
4İleri Yaşam Desteği2013
5İleri Yaşam Desteği2014
6İleri Yaşam Desteği2014
7İleri Yaşam Desteği2012
8Temel Yaşam Desteği2012
9Temel Yaşam Desteği2012
10Temel Yaşam Desteği2013
11Temel Yaşam Desteği2013
12Temel Yaşam Desteği2014
13Temel Yaşam Desteği2014
14Temel Yaşam Desteği2015
15Kan Tranfüzyonu2012
16Kan Tranfüzyonu2012
17Kan Tranfüzyonu2013
18Kan Tranfüzyonu2013
19Kan Tranfüzyonu2014
20Kan Tranfüzyonu2014
21Kan Tranfüzyonu2015
22İnhalasyon Anestezikleri2012
23İnhalasyon Anestezikleri2013
24İnhalasyon Anestezikleri2013
25İnhalasyon Anestezikleri2014
Diğer Bilgiler :