Doç. Dr. BÜLENT AYDOĞDU(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi baydogdu@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Fen Eğitimi
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi 2000
Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
Doçentlik : Afyon Kocatepe Üniversitesi 2016
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Determination of Teacher Characteristics which Support Constructivist Learning Environments, Eurasian Journal of Educational Research, 63, 293-310, 2016(Selanik-Ay, ile birlikte)
2Study on basic process skills of Turkish primary school students, Eurasian Journal of Educational Research, 67 (1), 51-69, 2017
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Examining preservice science teachers’ skills of formulating hypotheses and identifying variables , Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teachin, 16(1), 1-38 (ERIC index), 2015
2The investigation of science process skills of science teachers in terms of some variables , Educational Research, 10(5), 582-594 (ERIC index), 2015
3The investigation of science process skills of elementary school teachers in terms of some variables: Perspectives from Turkey., Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teachin, 15, 1-8 (ERIC index) , 2014(Mehmet Erkol, Nuran Erten, ile birlikte)
4Bridging the Gap between Teachers and Curriculum Reform: Teachers’ Opinions on the Effects of In-Service Training Course , Kastamonu Educational Journal, 24(1), (ISI index), 2016(Eylem-Yıldızoğlu, E., Tatar, N., Buldur, S, ile birlikte)
5The Effect of Open-ended Science Experiments based on Scenarios on the Science Process Skills of the Pre-Service Teachers, Social and Behavioral Sciences, 93, 1162-1168, 2013(Serkan Buldur, Sebahattin Kartal, ile birlikte)
6Developing a Scale Aiming at Determining the Applications of Constructivist Approach in Science Course, Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2795–2798, 2009(Ercan Akpınar, Demet Erol, ile birlikte)
7The Role of Cognitive Conflict in Constructivist Theory: An Implementation Aimed at Science Teachers, Science Direct. Social and Behavioral S, 1(1), 2402–2407, 2009(Demet Erol, Ercan Akpınar, ile birlikte)
8Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, International Journal of New Trends in Arts, Sport, 1(1), 21-35, 2012(Seda Saracaloğlu, ile birlikte)
9 Fen ve Teknoloji Dersi “Kuvvet ve Hareket” Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi., E-İnternational Journal of Educational Research, 3(1), 49-62, 2012(Ömer Ergin, ile birlikte)
10Fen ve Teknoloji Dersi “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi, E-Journal of New World Sciences Academy, 4 (2), 296–316., 2009(Ömer Ergin, ile birlikte)
11Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen Deneylerinin Amaçlarına Yönelik Tutumları, Journal of Turkish Science Education, 3 (2), 2–18, 2006(Eylem Yıldız, ercan Akpınar, Ömer Ergin, ile birlikte)
12Science and Mathematics Teaching Efficacy Beliefs of Pre-school Teachers., Universal Journal of Educational Research, 4(11), 1-11 (ERIC), 2016(Murat Peker, ile birlikte)
13Using a Review Book to Improve Knowledge Retention , International Education Studies, 9(12), 1-12 (ERIC index), 2016(Rıdvan Elmas; Yakup Saban, ile birlikte)
14An Investigation of Middle School Students’ Attitudes and Awareness of Water Use (ERIC), International science education, 11(16), 1-20, 2016(Aysun ÇAKIR, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Dayalı Eğitime Yönelik Algıları: “Bilimsel Araştırmanın İlkeleri” Ölçeği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergis, 33(2), , 2014(Nilgün Tatar, Eylem Feyzioğlu-Yıldız, Serkan Buldur, ile birlikte)
2Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Farklı Deney Tekniklerinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkileri, Ege Eğitim Dergisi, 2008 (9):2, 15-36., 2008(Ömer Ergin, ile birlikte)
3Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 32(346), 21–27, 2007(Eylem Yıldız, Ercan Akpınar, Ömer Ergin, ile birlikte)
4Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen Deneylerine Yönelik Tutumları, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. , 24 (2), 71-86., 2007(Eylem Yıldız, Ercan Akpınar, Ömer Ergin, ile birlikte)
5İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi., . Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 5(3), 292-311, 2012(Nilgün Tatar, Eylem Yıldız, Serkan Buldur, ile birlikte)
6Duygusal Zekâ ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Eğitim Müfettişleri Üzerinde Bir Araştırma. İlköğretim-Online Dergisi, İlköğretim-Online Dergisi., 10(3), 974-990, 2011(Semiha Şahin, Cenk Yoldaş, ile birlikte)
7Eğitim Denetmelerinin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. , Sosyal Bilimler Dergisi,, 10(1), 332-353., 2012(Semiha Şahin, Cenk Yoldaş, ile birlikte)
8İlkokul öğrencilerine yönelik temel beceri ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi De, 16 (34), 105-131, 2015(Fatih karakuş, ile birlikte)
92005 ve 2013 Fen Bilgisi Öğretim Programlarının 4. ve 5. Sınıf Düzeylerinin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Karşılaştırılması., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi De, 32, 62-85, 2014(Yakup Saban, Rıdvan Elmas, ile birlikte)
10Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarındaki Değişim Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma., Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi De, 23, 373-394, 2014(Fatih Karakuş, ile birlikte)
11Okulöncesi Öğrencilerine Yönelik Temel Beceri Ölçeği Geliştirme Çalışması. , Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(1), -, 2016(Karakuş, F., ile birlikte)
12Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6, 520-534, 2013(Serkan Buldur, ile birlikte)
13Sınıf Öğretmenlerinin Aile Katılımına Yönelik Görüşleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü D, 8(23), 561-589, 2016(Tuğba Selanik AY, ile birlikte)
14Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimi-I Dersinde Hazırladıkları Kavram Karikatürlerinin Değerlendirilmesi. , Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi De, 2015(26) , 100-120, 2015(Duban, N., Evrekli, E., ile birlikte)
15Çevre Sorunları Konusunun Öğretiminde Karikatür Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi., Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (14), 102-116, 2016(Aysun Çakır , ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1İlköğretim Öğrencilerinin 6. Ve 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavındaki (SBS) Matematik Ve Fen Netlerinin Sosyo-Ekonomik Düzeye (SED) Göre Değişimi, . XI. International Educational Technologies Confe, 1649, 1655, 2011(Yüksel Dede, Murat Bursal, ile birlikte)
2İlköğretim Öğrencilerinin 6. Ve 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavındaki (SBS) Matematik Ve Fen Netlerinin Değişimi: Cinsiyet Farklılıkları, XI. International Educational Technologies Confere, 1643, 1648, 2011(Yüksel Dede, Murat Bursal, ile birlikte)
3Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Farklı Deney Tekniklerinin Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarına Etkileri. , International Conference on New Trends in Educatio, -, -, 2010(Ömer Ergin, ile birlikte)
4The Development of an Attitude Scale Towards Science Experiments. , International Science Education Conference, -, -, 2009(Ercan Akpınar, Demet Erol, Can Öztürk, ile birlikte)
5Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Kendi Kendilerine Öğrenmeye Hazır Oluş Düzeylerinin Incelenmesi. , International Conference on Educational Sciences, 100, 104, 2008(Ercan Akpınar, Eylem Yıdız, ile birlikte)
6The Relationship Between Science Process Skills and Academic Achievements of Pre-Service Science Teachers, International Organization for Science and Technol, -, -, 2008(Ömer Ergin, ile birlikte)
7Fen Bilgisi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Karsı Tutumları ve Bilgisayar Kullanma Düzeyleri, . 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, -, -, 2008(Erkan Özcan, Ömer ergin, ile birlikte)
8Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz-Yeterlik Inançları Üzerine Bir Araştırma., VII. International Educational Technologies Confe, 69, 75, 2007(Ercan Akpınar, Eylem Yıldız, Ömer Ergin, ile birlikte)
9Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okuryazarlık Durumları Üzerine Bir Çalışma. , VI. International Educational Technologies Symposi, 216, 221, 2006(Ercan Akpınar, Eylem Yıldız, Ömer Ergin, ile birlikte)
10Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen Deneylerine Yönelik Tutumları, VI. International Educational Technologies Symposi, 216, 221, 2006(Eylem Yıldız, Arcan Akpınar ve Ömer Ergin, ile birlikte)
11The Effect of In- Service Training on Classroom Implementations of Science Teachers: Reflections from Students’ Perspective. , World Conference on New Trends in Science Educatio, -, -, 2011(Nilgün Tatar, Eylem Yıldız, Serkan Burdur ve Esra Yasak., ile birlikte)
12Science Teachers' Perspectives on In-service Training: A National Study from Turkey. , World Conference on New Trends in Science Educatio, -, -, 2011(Nilgün Tatar, Eylem Yıldız, Gülseda Eyceyurt ve Serkan Burdur, ile birlikte)
13The Investigation of Basic Process Skills of Primary Students in Terms of Some Variables, II nd International Eurasian Educational Research , 8-10 Haziran 2015, -, 2015
14Classroom Teachers’ Opinions about Constructivist Learning Environments, II nd International Eurasian Educational Research , 8-10 Haziran 2015, -, 2015(Rıdvan Elmas; Tuğba SELANİK AY, ile birlikte)
155. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanabilme Yeterliliklerinin İncelenmesi, 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğit, 21-23 Mayıs 2015, -, 2015(Yakup SABAN, ile birlikte)
16Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Özyeterlik Algılarının İncelenmesi, 1, 1, 3, 2015(Kahyaoğlu, Y., Akpınar, E., Baran, B., Akdoğan, S.F. , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hipotez Kurma İle Değişkenleri Belirleme Ve Kontrol Etme Becerilerinin İncelenmesi , . X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, -, -, 2012
2İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Fen Aktivitelerine Yönelik Tutumlarını Belirleyen Bir Ölçeğin Geliştirilmesi. , Eğitimde Yeni Yönelimler–5: “Öğrenmenin Doğası ve , -, -, 2009( Can Öztürk, Demet Erol, Ercan Akpınar, ve Ömer Ergin, ile birlikte)
3Fen ve Teknoloji Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüş Ölçeğinin Geliştirilmesi. , Eğitimde Yeni Yönelimler–5: “Öğrenmenin Doğası ve , -, -, 2009(Ercan Akpınar, Demet Erol, Can Öztürk ve Ömer Ergin, ile birlikte)
4Fen Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilgiyi Yapılandırma Durumları. , 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu, -, -, 2007(Hilal Aktamış, Ömer Ergin, ile birlikte)
5İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımında Öğretmenin Rolü. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu. . , 4. Aydoğdu, B., Ergin, Ö. (2007). İlköğretim Öğren, -, -, 2007(Ömer Ergin , ile birlikte)
6Biliş üstü ve Fen Eğitimine Yansımaları. , Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyum, 80, 83, 2006(Eylem Yıldız, Ercan Akpınar, Ömer Ergin, ile birlikte)
7İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenler. , Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyum, 182, 185, 2006
8Sosyo-Ekonomik Düzeyin, İlköğretim Öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf SBS Puanları Üzerine Etkisi. , 20 Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, -, -, 2011(Yüksel Dede, Murat Bursal, ile birlikte)
9İlköğretim Öğrencilerinin 6. ve 7. (SBS) Puanlarındaki Değişim: Cinsiyet Farklılıkları. , 20 Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, -, -, 2011(Yüksel Dede, Murat Bursal, ile birlikte)
10Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu., -, -, 2011(Serkan Buldur, ile birlikte)
11Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Farklı Deney Tekniklerinin Öğrencilerin Laboratuvara Yönelik Tutumlarına Etkileri, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kon, -, -, 2010(Ömer Ergin, ile birlikte)
12 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Belirlenmesi. , 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, -, -, 2006(Ercan Akpınar, Eylem Yıldız, ve Ömer Ergin., ile birlikte)
13Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kong, , , 2014(Rıdvan Elmas, Yakup Saban, ile birlikte)
14Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kong, , , 2014(Rıdvan Elmas, Yakup Saban, ile birlikte)
15Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimi-I Dersinde Hazırladıkları Kavram Karikatürlerinin Değerlendirilmesi, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kong, , , 2014(Nil Duban-Yıldız, Ertuğ Evrekli, ile birlikte)
16İlköğretim Matematik İle Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre İnsani Değerlerinin Belirlenmesi: Türkiye Perspektifi., XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kong, , , 2014(Yüksel Dede, Serkan Buldur, ile birlikte)
17Kıdemlerine Göre İlköğretim Matematik ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kaygı Düzeyleri, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, , , 2013(Yüksel Dede, Serkan Buldur, ile birlikte)
18İlköğretim Matematik ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi: Cinsiyet Perspektifi., Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, , , 2013(Yüksel Dede, Serkan Buldur, ile birlikte)
19İlköğretim Matematik ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Cinsiyet Perspektifi. , 12. Matematik Sempozyumu, , , 2013(Yüksel Dede, Serkan Buldur, ile birlikte)
20İlköğretim Matematik ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Özyeterliklerinin Belirlenmesi, 12. Matematik Sempozyumu, , , 2013(Yüksel Dede, Serkan Buldur , ile birlikte)
21İlköğretim Matematik ile Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre İnsani Değerlerinin Belirlenmesi: Türkiye Perspektifi, I. ULUSAL YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE , , , 2014(Yüksel Dede, Serkan Buldur, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Bilimsel Süreç Becerileri, Anı Yayıncılık, , , 2014
0Editorlük veya Hakemlikler
1Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
2Eğitim ve Bilim
3Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching
4E-Journal of New World Sciences Academy (Newsa)
5e- International Journal of Educational Research (E-ijer)
6İlköğretim Online
7Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
8Batı Anadolu Eğitim Dergisi
9Cumhuriyet International Journal of Education
10Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
11ATED
12Educational Research and Reviews
13Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi
14Kuramsal Eğitim ve Bilim Dergisi
15International Online Journal of Educational Sciences
0Yönettiği Tezler
15. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanabilme Yeterliliklerinin İncelenmesi, Yakup SABAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme ve Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Geliştirilmesi
2Senaryoya Dayalı Deneylerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Bilişsel ve Duyuşsal Becerilerine Etkisi
3“İlköğretim Matematik ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bazı Duyuşsal Özelliklerinin İncelenmesi: Türkiye Perspektifi"
4Su Farkındalığı: Su Eğitimi İçin Öğretim Materyali Geliştirme
55. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanabilme Yeterliliklerinin İncelenmesi
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini etkileyen etmenlerin incelenmesi
2İlköğretim öğrencilerine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeğinin geliştirilmesi
3The relationship between science process skills and academic achievements of pre-service science teachers
4FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
5Fen ve teknoloji dersi “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeğinin geliştirilmesi
6The role of cognitive conflict in constructivist theory: An implementation aimed at science teachers
7Fen bilgisi öğretmenlerinin fen deneylerinin amaçlarına yönelik tutumları
8Fen ve teknoloji dersinde kullanılan farklı deney tekniklerinin öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına etkileri
9Fen Bilgisi öğretmenlerinin fen deneylerine yönelik tutumları
10The Effect of Open-ended Science Experiments based on Scenarios on the Science Process Skills of the Pre-Service Teachers
0Toplumsal Katkılar :
1Hakem Kurulu Üyeliği
2Düzenleme Kurulu Üyeliği
3Bilim Kurulu Üyeliği
4Düzenleme Kurulu Üyeliği
5Sivas ili Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan Fen ve Teknoloji dersi öğretmenleri için 31.01.2011–04.02.2011 tarihleri arasında düzenlenen Öğrenme-Öğretme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar Semineri
6İlköğretim Müfettişleri için 20.05.2008–24.05.2008 tarihleri arasında düzenlenen Öğretim Sürecini Geliştirme Kursu
7İlköğretim Müfettişleri için 26.05.2008–30.05.2008 tarihleri arasında düzenlenen Öğretim Sürecini Geliştirme Kursu
0Verdiği Dersler : 
1Ölçme ve Değerlendirme2012
2Topluma Hizmet Uygulamaları2012
3Öğretmenlik Uygulamaları2012
4Okul Deneyimi2012
5Materyal Geliştirme2012
6Ölçme ve Değerlendirme2012
7Ölçme ve Değerlendirme2012
8Genel Fizik2012
9Araştırma Projesi2012
10Öğretmenlik Uygulaması2012
11Bilimsel Araştırma Yöntemleri2012
12  
Diğer Bilgiler :