Doç. Dr. NURAY KURTDEDE FİDAN(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi nkurt@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 2002
Yüksek Lisans : AfyonKocatepeÜn.İlköğretim ABD. Sınıf Öğretmenliği 2006
Doktora : GaziÜniversitesi,İlköğretim ABD,Sınıf öğretmenliği 2010
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Classroom Teachers’ Possession Level of Characteristics Required by the Constructivist Approach, Eğitim ve Bilim, 39(174), 143-159, 2014(Duman T., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Sensitivity of Students to the Natural Environment, Animals, Social Problems and Cultural Heritage., International Electronic Journal of Elementary Edu, 8(3), 403-424, 2016
2An Analysis of Social, Literary and Technological Sources Used by Classroom Teachers in Social Studies Courses., Educational Research and Reviews,, 11(16), 1598-1611, 2016(Ergün, M., ile birlikte)
3Acquisition of Operational Environmental Literacy in Social Studies Course, International Journal of Environmental and Science, 11(13), 5951-5968, 2016(Selanik Ay T., ile birlikte)
4Opinions of the Classroom Teachers about Oral History Method in Social Studies Courses., Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi/25(1), 269, 282, 2017
5Views of the Classrooms Teachers about the Contributions of the Celebrating Certain Days and Weeks for Value Education, Pegem Journal of Education and Instruction, 7(2), 287-312, 2017
6Lifelong Learning Tendencies of Primary Education Teachers, The Turkish Online Journal of Educational Technolo, ., 440-446, 2017(Yıldırım, N., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İlköğretimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. , AKÜ, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1, 48-61, 2008
2Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri, AKÜ, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2, 1-18, 2009
3Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Güçlüğü Olan Bir Öğrencinin Okuma Ve Anlama Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Nitel Bir Çalışma, Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 16-29, 2011(Akyol H., ile birlikte)
4Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri, Kuramsal Eğitimbilim, 6 (1), , 2013(Duban N., Yüksel A., Kasapoğlu K., Yamaç A., ile birlikte)
5Value Education in Social Studies Lesson: A Qualitative Research., The Journal of Academic Social Science Studies. , 6 ( 3) , 361-368 , 2013
6Öğretmen Adaylarının "Kültürel Miras" Kavramına İlişkin Metaforları , Turkish Studies - , 8 (12), 1135-1152, 2013(Selanik Ay, T., , ile birlikte)
7Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersinde Müzelerden Yararlanmaya İlişkin Görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi/ESOSDER, 13, 48, 2014(Selanik Ay, T., ile birlikte)
8Sosyal Bilgiler Dersinin Sosyolojik Boyutu, KEFAD, 16, 1, 2015(Selanik Ay T., Ergün M., ile birlikte)
9Öğretmen Adaylarının Mikro-Öğretim Uygulamalarına Bakışı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 949-959, 2015(Duban,N., ile birlikte)
10Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Kurama İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Fenomenografik Bir Çalışma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13, 263-282, 2015
11Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geleceğe Yönelik Değerler Eğitimi Tasarıları, International Journal of Eurasia Social Sciences, 7(22), 161-180., 2016
12Sınıf Öğrtemenlerinin Eğitim Bilişim Ağından (EBA) Yararlanmaya İlişkin Görüşleri, Journal of International Social Research, 9(45), 626-637, 2016(Erbasan,Ö. Kolsuz, S., ile birlikte)
13Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Bilim ve Bilim İnsanı., Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(21), , 2016(Konak,S., ile birlikte)
14Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bakış Açısından “Hoşgörü Değeri”., DicleÜniversitesi Ziya Gökalp Egitim Fakültesi Der, 28, , 2016(Güleç, F., ile birlikte)
15Views of teachers on the use of interactive education websites in social studies classes, The Online Journal of Science and Technology, 7(3), 80-88, 2017
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Öğretmen Adaylarının Eğitimde Araç- Gereç Kullanımına İlişkin Görüşleri, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, E, 1-3 Ekim, , 2009(Yüksel, A., Tabak, N., , ile birlikte)
2Problems Coming out During Applied Teachiıng Course and Solution Proposals”,, Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yeti, 16-18 Mayıs 2010, 691, 2010(Yüksel A. ve Tabak N., , ile birlikte)
3Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Görüşleri, II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kong, , , 2010(Yüksel A. ve Tabak N, ile birlikte)
4Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre “Adil Olma” Değeri, IV. International Symposium on Social Studies Educ, 23-25 Nisan, 131, 2015(Selanik Ay T., ile birlikte)
5Eğitim Fakültelerindeki Mevcut Durum Ve Hayallerdeki Eğitim Fakültesi (Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği). , VII. International Congress of Social Sciences Edu, 8-10 Mayıs, 76, 2015(Selanik Ay T., ile birlikte)
6Views of Student Classroom Teachers about the Learning Activities on Human Values , 7th International Conference for Theory and Practi, , , 2015
7The views of pre-service teachers on the ability to design a microteaching environment suitable for constructivist learning, Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Mesleğe Uyum Semp, 19-23 Ekim, 56, 2015(Duban,N., ile birlikte)
8Ögretmen adaylarının gözüyle çocuk hakları, International Science and Technology Conference, 12-15 Temmuz 2016, 809, 2016
9Teachers’ Views on The Use of Interactive Education Websites in Social Studies Classes, International Science and Technology Conference, 12-15 Temmuz 2016, .., 2016
10Life skills from the perspectives of primary school teachers and science teachers., III rd International Eurasian EducationalResearch , 1-3 Haziran, .., 2016(Aydoğdu, B., ile birlikte)
11Sınıf Ögretmenlerine Göre Sosyal Bilgiler Dersinde Yararlanılan Toplumsal, Kültürel ve Teknolojik Kaynaklar, XV. Ulusal Sınıf Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu, 11-14 Mayıs 2016, , 2016(Ergün, M., ile birlikte)
12Elementary Students’ Perceptions About Effective Citizenship: Based On Theİr Compositions, 26th International Congress on Educational Science, 20-23 Nisan 2017, .., 2017(Selanik Ay T., ile birlikte)
13Sınıf Öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler öğretiminde kamu spotlarından yararlanmaya ilişkin görüşleri, International Congress of Eurasian Social Sciences, 6-8 Nisan 2017, .., 2017(Selanik Ay T., ile birlikte)
14Sanat Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi , VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyum, 4-6 Mayıs , 290, 2017(Selanik Ay T., ile birlikte)
15Sosyal Bilgiler Öğretiminde Dijital Öyküleme Yoluyla Çocuk Kitaplarından Yararlanma, IV th International Eurasian Educational Research, 11-14 Mayıs 2017, , 2017(Selanik Ay T., ile birlikte)
16Çocuk Hikayelerinde Değerler, International Symposium of Education and Values, 2017, ., 2017(Selanik Ay T., ile birlikte)
17Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları, th International Primary Teacher Education Symposi, ., ., 2017(Ergün,S.Yıldırım,N., ile birlikte)
18İlkokul Öğrencilerinin Dayanışma Değerine İlişkin Metaforik Algıları, th International Primary Teacher Education Symposi, , , 2017(Ergün,S.,Yıldırım,N., ile birlikte)
19Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri, th International Primary Teacher Education Symposi, , , 2017(Ergün,S.,Yıldırım,N., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1İlköğretim Okulları Web Sayfalarının İncelenmesi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli , 28-30 Eylül, , 2005(Ergün M., ile birlikte)
2İlköğretim Kademesinde Kişilik Özelliklerinin Kazandırılmasında Sınıf Öğretmenlerinin Rolü, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara , 14-16 Nisan, , 2006(Yapıcı M., ile birlikte)
3İlköğretim Okulları Web Sitelerinden Öğretimde Yararlanma, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu,Eskişehir, 27-29 Nisan, , 2007(Ergün M., ile birlikte)
4Drama Dersi Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dramaya İlişkin Görüşleri, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, , , , 2010(Yüksel, A., Tabak, N., ve S.Karataş, ile birlikte)
5Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri, Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 24-26 Mayıs, 155, 2012(N.Duban, A.Yüksel, K. Kasapoğlu,A.Yamaç, ile birlikte)
6Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Kurama İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Fenomenografik Bir Çalışma, 12. Ulusal Sınıf öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, -, 124, 2013
7Sınıf Öğretmenini Yetiştiren Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri, 12. Ulusal Sınıf öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Mayıs, 2013, 2013(Duban N., Yüksel A., , ile birlikte)
8Sınıf Öğretmeni Adaylarının Oyun ve Oyun Öğretimine İlişkin Görüşleri, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 5-7 Eylül 218, , 2013(Duban N., Selanik Ay T., ile birlikte)
9Sosyal Bilgiler Dersinin Sosyolojik Boyutu, , XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, , , 2014(Ergün M., Selanik Ay T., ile birlikte)
10İlkokul Öğrencilerinin Çocuk Oyunlarına İlişkin Görüşleri, XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, , , 2014(Duban N.,Selanik Ay T., Özsüer S., ile birlikte)
11Sosyal Bilgiler Dersinde Eylemsel Çevre Okuryazarlığı Kazandırma, 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğit, (USOS 2015), 258, 2015(Selanik Ay T., ile birlikte)
12Fen Bilimlerinde Yasam Becerileri, 25. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, 21-24 Nisan 2016, , 2016(Aydoğdu, B., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Toplumsallaşma Yolunda Bir Kaynak: Hayat Bilgisi Dersinde Değerler Eğitimi. , Nobel yayıncılık, 249-269, , 2015
2Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Sosyoloji , Anı yayıncılık,, 375, , 2016
0Editorlük veya Hakemlikler
1Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
2Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3Journal of Teacher Education
0Yönettiği Tezler
1Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Eğitimine Yönelik Farkındalıkları, Esra Karakoçan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Sınıf Ögretmeni Adaylarının İnsani Değerleri Kazandırmada Gerçekleştirebilecekleri Etkinliklere İlişkin Görüşleri
2Oyun Arkadaşım Sınıf Arkadaşım
3Sosyal Bilgiler Dersinde İnteraktif Eğitim Sitelerinden Yararlanma
4Sınıf Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
5Kamu spotlarından yararlanılarak işlenen İnsan Hakları ve Vatandaşlık dersinin ilkokul öğrencilerinin empatik eğilimleri üzerindeki etkisi
0Diğer Etkinlikler
1Eğitimde Yeni Gelişmeler Semineri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,Sabri Bektöre Konferans Salonu,23 Şubat 2005
2Meslek Tanıtım Günleri, Afyon Lisesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi İşbirliği ile. Afyon Lisesi Konferans Salonu, 12-14 Haziran 2007.
3AKÜ Tanıtım Günleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Abdullah Kaptan Konferans Salonu, 25-26 Haziran 2007
45.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı,Dokuz Eylül Üniversitesi , İzmir, 20-22 Şubat 2014
5Aday Öğretmen Yetiştirme Dünden Bugüne Öğretmenlik Semineri,02.08.2016 – 05.08.2016 tarihlerinde Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi,Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Mesleki Gelişim Programı, Afyonkarahisar Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü
0Verdiği Dersler : 
1Öğretim İlke ve Yöntemleri2008
2Özel Öğretim Yöntemleri I2008
3Özel Öğretim Yöntemleri II2009
4Sınıf Yönetimi2009
5Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi2009
6Okul Deneyimi2009
7Öğretmenlik Uygulaması I2009
8Öğretmenlik Uygulaması II2009
9Rehberlik2009
10Eğitim Sosyolojisi2010
11Felsefe2010
12Hayat Bilgisi Öğretimi2010
13Eğitim Bilimine Giriş2010
14Topluma Hizmet Uygulamaları2010
15Seçmeli (Çoklu Zeka Kuramı)2010
16Sosyal Bilgiler Öğretimi2012
17Erken Çocukluk Eğitimi2013
18Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri ve Uy2013
19Hayat Bilgisi Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar2014
20Öğretim teknolojileri ve Materyal Tasarımı2014
21Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yakla2015
Diğer Bilgiler :