Arş.Grv.Dr. SELCEN SÜHEYLA ERGÜN(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi sergun@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : GAZİ ÜNİ.GAZİ EĞİTİM FAK.BİYOLOJİ ÖĞR. 1998
Yüksek Lisans : A.K.Ü. FEN BİL. ENS. BİYOLOJİ 2001
Doktora : A.K.Ü. SAĞLIK BİL.ENS. MEDİKAL BİYOLOJİ ve GENETİK 2013
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1AIRBORNE POLEN GRAINS OF AFYON, TURKEY, ACTA BOTANICA SINICA, 44(11), PP 1371-1375, 2002(BIÇAKÇI A,TATLIDIL S,MALYER H, ÖZYURT S,AKKAYA A,SAPAN N, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1THE EFFECTS OF NONYLPHENOL ON GAMETE PHYSIOLOGY IN BOVINE, Journal of Applied Biological Sciences , 8 (2), 32-38, 2014(BURCU ÜSTÜNER, SELİM ALÇAY, HAKAN SAĞIRKAYA, CEVDET UĞUZ, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1UYGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Der, 29, 173-185, 2009(Varank İ, ile birlikte)
2Metaphors of 4th Grade Students about Organs. , Participatory Educational Research, 16(2), 89-99, 2016(Ocak, İ., ile birlikte)
3Preschool Teachers Perspective Of Science Activities. , Participatory Educational Research, Yayın No: 3296862, , 2016
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1A RESEARCH PROPOSAL TO INVESTIGATE TO WHAT EXTEND IN-SERVICE ELEMENTARY TEACHERS POSSESSED EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND MATERIAL DEVELOPMENT COMPETENCIES, TO WHAT EXTEND THEY BELIEVE THESE COMPETENCIES ARE IMPORTANT AND TO WHAT EXTEND PUBLIC SCHOOLS HAVE INFRASTRUCTURE FOR TEACHERS TO USE THESE COMPETENCIES, V.INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES CONFERENC, 21-23/09/2005, , 2005(VARANK İ, ile birlikte)
2DETERMINING PRACTICAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DEVELOPMENT COMPETENCIES, VIII. INTERNATİONAL EDUCATİONAL TECHNOLOGİES CONFE, 6-9 MAY 2008 , 535, 2008(VARANK İ., ile birlikte)
3THE EFFECTS OF NONYLPHENOL ON GAMETE PHYSIOLOGY IN BOVINE, 3. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloj, 02-06 Haziran 2014, , 2014(Üstüner B, Alçay S, Sağırkaya H, Uğuz C , ile birlikte)
44. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Bilgileri Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri Ve Fen Bilimlerine Karşı Tutumları, ITEC 2015 International Teacher Education Conferen, 2-4 September , 2015, 2015(Ocak İ, Ocak G, ile birlikte)
5 Metaphors of 4th Grade Students about Organs. (Özet Bildiri/) , II. International Dynamic, Explorative, and Activ, 5-7.11.2015, (Yayın No:1810050), 2015(OCAK, İ; OCAK, G., ile birlikte)
6FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE BİLİMSEL YAYIN VE GAZETE KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. , (Tam Metin Bildiri/), 2. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongre, 3-6.12.2015, (Yayın No:2005915), 2015(Ocak, İ., ile birlikte)
7İLKOKUL 3 VE 4 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORGANLARIMIZA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ., ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2862177), 11-14 Mayıs 2016,Bodrum, Muğla, 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU (Ta, 11-14 Mayıs 2016, (Yayın No:2862177), 2016(Ocak, İ., ile birlikte)
8Öğretmen Adaylarında Biyolojik Ritim ve Uyku Kalitesinin Akademik Başarıya Etkisi. (Tam Metin Bildiri/),, Viyana, Avusturya, International Science and Technology Conference (I, 13-15 Temmuz 2016, (Yayın No:2862208), 2016(ERGÜN. E., ile birlikte)
9Science Activities According to the View of Preschool Education Teachers. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), III. International Dynamic, Explorative, and Acti, 1-3 Eylül 2016, (Yayın No:2862212), 2016
10Sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), 16th International Primary Teacher Education Sympo, 8-11 Mayıs 2017, (Yayın No:3594416), 2017(YILDIRIM, N.,KURTDEDE FİDAN, N., ile birlikte)
11 İlkokul Öğrencilerinin Dayanışma Değerine İlişkin Metaforik Algıları. 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), 16th International Primary Teacher Education Sympo, 8-11 Mayıs 2017, (Yayın No:3594412), 2017(YILDIRIM, N.,KURTDEDE FİDAN, N., ile birlikte)
12ERGÜN SELCEN SÜHEYLA,KURTDEDE FİDAN NURAY,YILDIRIM NURAY (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin görüşleri. 16th International Primary Teacher Education SymposiumUSOS 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), 16th International Primary Teacher Education Sympo, 8-11 Mayıs 2017, (Yayın No:3594406), 2017(YILDIRIM, N.,KURTDEDE FİDAN, N., ile birlikte)
13 Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Nanoteknoloji Hakkındaki Görüşleri. , 8th International Conference on New Horizons in E, 17-19 Temmuz 2017, (Yayın No:3594677), 2017(OCAK,İ., ERGÜN. E., ile birlikte)
14 Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Nanoteknoloji Hakkındaki Görüşleri. , 8th International Conference on New Horizons in E, 17-19 Temmuz 2017, (Yayın No:3594677), 2017(OCAK,İ., ERGÜN. E., ile birlikte)
15 Fen Günlüklerinin Metin Madenciliği Yöntemleri ile İncelenmesi. 8th International Conference on New Horizons in Education (INTE) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), 8th International Conference on New Horizons in Ed, 17-19 Temmuz 2017, (Yayın No:3594680), 2017(OCAK,İ., ERGÜN. E., ile birlikte)
16Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar üzerine nitel bir araştırma. , I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen , 14-16 Eylül 2017, (Yayın No:3594686), 2017(YILDIRIM, N.,KURTDEDE FİDAN, N., ile birlikte)
17Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar üzerine nitel bir araştırma. , I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen , 14-16 Eylül 2017, (Yayın No:3594686), 2017(YILDIRIM, N.,KURTDEDE FİDAN, N., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1EĞITIM TEKNOLOJILERI VE MATERYAL GELIŞTIRME DERSI YETERLILIKLERININ BELIRLENMESI VE EĞITIM FAKÜLTESI SON SINIF ÖĞRENCILERININ BU YETERLILIKLERE SAHIP OLMA DERECELERININ İNCELENMESI İÇIN BIR ARAŞTIRMA ÖNERISI, XIV.ULUSAL EĞITIM BILIMLERI KONGRESI , PAMUKKALE Ü, 28-30 EYLÜL 2005 , 838, 2005(VARANK İ., ile birlikte)
2İLKÖĞRETIM 8. SINIF ÖĞRENCILERININ FOTOSENTEZI ALGILAYIŞI:FOTOSENTEZIN TÜM ALT KAVRAMLARINI İÇEREN BIR ÖLÇME ARACI (ANKET) GELIŞTIRILMESI, XV. ULUSAL EĞITIM BILIMLERI KONGRESI , 13-15 EYLÜL 2006 , 613, 2006
3İLKÖĞRETIM 1. KADEME 4. VE 5. SINIF FEN VE TEKNOLOJI DERSI UYGULAMALARININ ÖĞRENCI GÖRÜŞLERINE GÖRE DEĞERLENDIRILMESI, XV. ULUSAL EĞITIM BILIMLERI KONGRESI , 13-15 Eylül 2006, 711, 2006(OCAK İ., ile birlikte)
4MYXOMYCETES KAYITLARI: CALOMYXA METALLİCA (BERK.) NİEUWL., CRİBRARİA VULGARİS SCHRAD. VE PHYSARUM FLAVİCOMUM BERK., ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ , 23-27 HAZİRAN 2008 , 323, 2008(OCAK İ., ile birlikte)
5BİSFENOL- A'NIN SIĞIRLARDA GAMET FİZYOLOJİSİNE OLAN ETKİLERİ, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, , 2014(Burcu Üstüner, Selim Alçay, Hakan Sağırkaya, Cevdet Uğuz, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Eğitim teknolojileri ve materyal geliştirme yeterliklerinin belirlenmesi ve ilköğretim bölümü 4. sınıf öğrencilerinin bu yeterliklere ne derece sahip olduğunun araştırılması
2Ratlarda Kronik Nonilfenol ve C Vitamini Uygulamasının Moleküler Genetik, Biyokimyasal ve Histopatolojik Etkilerinin Araştırılması
3Nonilfenol ve Bisfenol-A'nın Gamet Fizyolojisine ve Embriyo Gelişimine Etkileri
4Ulusal Biyoçeşitliliğin Ve Gen Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin Araştırılması Korunması Ve Yönetimi
54 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BİLGİLERİ GÜNLÜK YAŞAMLA İLİŞKİLENDİRME DÜZEYLERİ VE FEN BİLİMLERİNE KARŞI TUTUMLARI
6Öğretmen Adaylarında Biyolojik Ritim ve Uyku Kalitesinin Akademik Başarıya Etkisi
0Eserlere Yapılan Atıflar
1AIRBORNE POLEN GRAINS OF AFYON, TURKEY
0Diğer Etkinlikler
1-“Sigaranın Sağlığa Zararları ve Spor” ,Yrd.Doç. Dr. Yücel OCAK,Arş. Grv. Selcen Süheyla ERGÜN , Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Karahisari Kampusü Hayrettin Barut Konferans Salonu ,2005
2-“Dünya’da İklim Değişiklikleri ve Çevre Kirliliği” , Prof. Dr. M. Ali ÖZDEMİR, Arş.Grv. Okan BOZYURT, Arş.Grv.Selcen Süheyla ERGÜN , Afyon Kocatepe Üniversitesi, Erdal Akar Konferans Salonu , 2006
Diğer Bilgiler :