MEHMET KARAKAŞ(FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi mkarakas@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : KİMLİKLER SOSYOLOJİSİ ve MİLLİYETÇİLİK; KENT SOSYOLOJİSİ; TÜRK SOSYOLOJİSİ; KÜRESELLEŞME, TÜKETİM SOSYOLOJİSİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : İSTANBUL ÜNİ ED. FAK. SOSYOLOJİ 1992
Yüksek Lisans : İSTANBUL ÜNİ.SOS.BİL.ENS.SOSYOLOJİ 1994
Doktora : İSTANBUL ÜNİ.SOS.BİL.ENS.SOSYOLOJİ 1996
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2005
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat FakültesSosyoloji Bölüm Başkanlığı19972003
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat FakültesGenel Sos. Met. Anabilim Dalı Başkanlığı2005 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat FakültesFakülte Kurulu Doçent Temsilciğili20062008
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler EnstiEnstitü Müdürlüğü2007 
Afyon Kocatepe ÜniversitesiBilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeliği2007 
Afyon Kocatepe ÜniversitesiADEK Üyeliği20072011
Afyon Kocatepe ÜniversitesiStratejik Planlama Ekibi Üyeliği20072011
Afyon Kocatepe ÜniversitesiSenato Üyeliği2007 
Afyon Kocatepe ÜniversitesiMezunlar Birliği Yürütme Kurulu Üyeliği2008 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat FakültesSosyoloji Bölüm Başkanlığı2008 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat FakültesFakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Doç. Temsilcisi)20092011
Afyon Kocatepe ÜniversitesiRektör Danışmanlığı (Basın-Yayın)2011 
Afyon Kocatepe ÜniversitesiMevzuat Komisyonu Üyeliği2011 
Afyon Kocatepe Üniversitesi,Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörü2011-
Üniversiteler Arası Kurul-AnkaraSosyal Bilimler Doçentlik Alt Komisyon Üyeliği20112014
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)-Ankara,Komisyon Üyeliği, 2012-
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat FakültesiFakülte Dekanlığı2012-
Afyon Kocatepe Üniversitesi AKÜSAMMerkez Müdürlüğü2014-


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1“Yeni Üniversitelerden Beklentilere İlişkin Sosyolojik Bir Değerlendirme: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl 5, Sayı 19 (EBSCO, Index Islamicus), 2004
2"Modern Bütünleşmeden Postmodern Farklılaşmaya Kentte Toplumsal Etkileşim", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 2 (EGPA), 2003
3Ziya Gökalp'e Yeniden Bakmak: Literatür ve Yeniden Değerlendirme, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6, 11 (MLA, Index Islamicus), 2008
4"Küresel Yoksulluğun Öteki Yüzü: Yeni Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, XII/2, 1-15 (Asos Index, EBSCO)., 2010
5"How smell tests experience and education affect ENT specialists' attitudes towards smell disorders? A survey study", European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Vol. 268, Num. 5, (SCIE, Abstracts in Anthropology, 691-694, 2011(Miman MC,Altuntaş A,Cingi C ,, ile birlikte)
6Türkiye’nin Kimlikler Siyaseti ve Sosyolojisi, Akademik İncelemeler Dergisi,, 8/2, 1-20, (IPSA,WPSA, PAIS, Sociological Abstracts, EB, 2013
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1"Batı Gelişme Modeli ve Batı-dışı Toplum Olmanın Ötekiliği", Yeni Türkiye Dergisi Cumhuriyet Özel Sayısı, Cilt III, Sayı 23-24, 1998
2 “İmparatorluktan Ulus-Devlete Geçiş Sürecinde Türk Milliyetçiliğinin Gecikme Nedenleri”, Türk Yurdu Milliyetçilik Özel Sayısı, , Sayı 2, 1999
3“Ulusçuluk ve Tarihsel Dönemlendirilmesi”, AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt I, Sayı 1, 1999
4“Benzeşme ve Farklılaşma Referansı Olarak Kimlik”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt I, Sayı 2, 1999
5“Modernleşme Açısından Köy Enstitülerinin İşlevselliği Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı 4,
6“Tanzimat Sürecinde Eğitimde Modernleşme Hareketleri”, Yeni Türkiye Dergisi, Osmanlı Özel Sayısı, Cilt II, Sayı 32, 2000
7“Tarihsel Gelişim Sürecinde Kent: Kısıtlı Tarihsellik Anlayışı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt III, Sayı 1, 2001
8“Tüketim Kültürü ve Tüketimin Yeniden Üretimi”, AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt III, Sayı 1, 2001
9Afyon Kocatepe Üniversitesinin Kurumsal İmajı: Afyon Halkının Üniversiteyi Algılaması Tutum ve Beklentilerine İlişkin Araştırma”, AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı 2, 2001(N. Saracel, Belkıs Özkara vd., ile birlikte)
10“İktidar İlişkileri Açısından Bilim ve Sosyoloji”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IV, Sayı 1, 2002
11“Küreselleşme-Yerelleşme Gerilimi ve Ulusal Kimlik Sorunu”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1-2, 2003
12"Türk Polisinin Mesleki Sorunları", Polis Dergisi, Yıl 10, Sayı 39, 2004
13"Türk Polisinin Şiddet Algılaması", Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, , Sayı 12-13, 2004
14"Yeni Yoksulluk Bağlamında Sosyal Kimlik ve Tüketimde Eşitsizlik", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2005
15"Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği", Doğu Batı Düşünce Dergisi, Yıl 9, Sayı 38, 2006
16"Bolvadin'de Toplumsal Yapı ve Değişim", AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 2,, 2007
17Sosyal Bilimler Enstitülerinin Yapısal Özellikleri: Tespitler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Eğitime Bakış, 8/23, , 2012
18Sosyoloji ve Liberalizm Bağlamında Prens Sabahattin’e Yeniden Bakmak, TYB Akademi, 9, , 2013
19100. Yılında Türkiye’de Sosyoloji, TYB Akademi, 9, , 2013
20Türkçülükten Türk Milliyetçiliğine: Türk Milliyetçiliğinin Farklı Halleri, Sosyoloji Divanı, 4, , 2014
21Devrim Romantizminden Darbe Girişimine Giden Yol: Gezi Başkaldırısı ve17 Aralık Operasyonu, Tezkire Dergisi, 49, , 2014
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1“Effects of the Globalization Process on the Language-Culture Relationship / Küreselleşme Sürecinin Dil-Kültür İlişkisi Üzerindeki Etkileri", VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Kül, 17-22 Haziran 2001, ,
2"Another Face of the Global Poverty: New Poverty / Küresel Yoksulluğun Öteki Yüzü: Yeni Yoksulluk", Uluslurarası Yoksulluk Sempozyomu, 1-3 Şubat 2008, ,
3From Turkism to Turkish Nationalism: The Changing Tracks in Continuity / Türkçülükten Türk Milliyetçiliğine: Süreklilik Çizgisinde Değişen Türk Milliyetçiliğinin Farklı Kulvarları, Bir Fikir Hareketinin Yüzyılı: Türk Ocakları Ulusl, 7-9 Mayıs 2012, ,
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1“Küreselleşme-Yerelleşme Geriliminde Ulusal Kimliğin Dönüşümü Sorunu”, III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2-4 Kasım 2000, ,
2“Yeni Yoksulluk Bağlamında Sosyal Kimlik ve Tüketimde Eşitsizlik”, IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi,, 16-18 Kasım 2003, ,
3"Afyonkarahisar'da Suçluluk ve Şiddet", 2. Kent Kurultayı, 24-25 Haziran 2008, ,
4"Kemal Tahir'in Tarihi Romanlarında Çeşitli Yönleriyle İşgal İstanbul'u", Türk Edebiyatında Tarihi Roman Yazarı Olarak Kemal Tahir Sempozyumu, 29-30 Kasım 2010, İstanbul Üniversitesi., , , , 2010
5“Milli Kimlik İnşası ve Dil İlişkisi Açısından Yeni Lisan Hareketinin Türk Milli Kimliğinin İnşasına Etkileri”, 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Milli Edebiyat, 29-30 Nisan 2011, , 2011
6Gökalp Düşüncesinin 1924 Sonrasında Siyaset ve Sosyolojideki İzdüşümleri, 90. Ölüm Yıldönümünde Ziya Gökalp Anma Toplantısı,, 23 Ekim 2014, , 2014
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Türk Ulusçuluğunun İnşası, Vadi Yayınları, 2000, Ankara, Vadi Yayınları, Ankara, , , 2000
2Meslekler Sosyolojisi Açısından Türk Polisinin Mesleki Profili, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, 2003, Afyon, Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon, , , 2003
3Küreselleşme ve Türk Kimliği, Elips Kitap, 2006, Ankara, Elips Kitap, Ankara, , , 2006
4Türk Ulusçuluğunun İnşası, 2. Baskı, Elips Kitap, 2007, Ankara, Elips Kitap, Ankara, , , 2007
5Afyon Kocatepe Üniversitesinin Kurumsal İmajı, Afyon Kocatepe Ünivesitesi Yayını, 2000, Afyon, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon, , , 2000(Saracel N, Özkara B, Vatandaş C, Yelken R, vd., ile birlikte)
6Afyon ili Tüketim Analizi: Tüketici Davranışları ve Tüketim Eğilimleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, 2002, Afyon, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon, , , 2002(Saracel N, Özkara B, Özdemir Ş, Yelken R, Karaca Y, Dündar S,, ile birlikte)
7 “Bozkırdaki Çekirdek: Köy Enstitüleri Tartışmalarına Farklı Bir Bakış”/Kemal Tahir’in 30. Ölüm Yıldönümü Anısına, Kızılelma Yayıncılık, 2003, İstanbul, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, , , 2003(, ile birlikte)
8"Küreselleşme ve Kimliklerin Yeniden Tahayyülü"/Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi, Kızılelma Yayıncılık, 2004, İstanbul, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, , , 2004
9"Doğu-Batı İlişkileri Açısından Tarihsel Dönemlendirmelerin Anlamı"/Tarihte Doğu-Batı Çatışması, Kızılelma Yayıncılık, 2005, İstanbul, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, , , 2005(, ile birlikte)
10"Tüketim Toplumu"/Ed. Tevfik Erdem, Feodaliteden Küreselleşmeye: Temel Kavram ve Süreçler", Lotus Yayınevi, 2006, Ankara, Lotus Yayınevi, Ankara, , , 2006
11"XIX. Yüzyıl Türkoloji Çalışmalarında Batılı Merkezler: Türkolojinin Coğrafyası",/ Ed. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Sosyoloji ve Coğrafya, Kızılelma Yayıncılık, 2006, İstanbul, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, , , 2006
12"Küreselleşme, Postmodernizm ve Kent", /Ed. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Sosyoloji ve Coğrafya, Kızılelma Yayıncılık, 2006, İstanbul., Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, , , 2006(, ile birlikte)
13II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri", /Ed. Asım Öz, Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet, Pınar Yayınları, 2008, İstanbul., Pınar Yayınları, İstanbul, , , 2008
14"Türkiye’de Üniversitelerin Avrupa Birliği Programlarına Uyumlandırılması ve Atama-Yükseltme Kriterleri", /Ed. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Türkiye'de Toplum Bilimlerinin Gelişimi I, Kitabevi Yayınları, 2009, İstanbul, Kitabevi Yayınları, İstanbul., , , 2009(, ile birlikte)
15"Bekirağa Bölüğü'nden Malta'ya: Malta Sürgünleri ve Ardında Bıraktıkları", /Ed. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Türkiye'de Toplum Bilimlerinin Gelişimi I, Kitabevi Yayınları, 2009, İstanbul., Kitabevi Yayınları, İstanbull, , , 2009(, ile birlikte)
16"Sosyoloji ve İktidar"/ Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem, Ed. Osman Konuk, A. Kemal Bayram, Adres Yayınları, 2010, Ankara, Adres Yayınları, Ankara, , , 2010(,, ile birlikte)
17"Bulunduğu Merkezler Bağlamında Ziya Gökalp", Türk Sosyologları ve Eserleri II, Ed. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Kitabevi Yayınları, 2010, İstanbul., , , , 2010(,, ile birlikte)
18"Kemal Tahir Romanlarında İşgal İstanbulu" Ed. M. Fatih Andı, Ertan Eğribel, Kemal Tahir 100 Yaşında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara,, , , , 2010(, ile birlikte)
19Çocuk ve Aile Sorunları Kapsamında 13-18 Yaş Grubu Çocukların Bakım Modellerinin Karşılaştırılması, Afyonkarahisar Valiliği Yayını, , , 2010(Fahri Kocaoğlu, ile birlikte)
20Türkiye'de Toplumsal Değişme Öğeleri Olarak Dinsel ve Etnik Kimlikler/Ed. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Değişim Sosyolojisi: Dünyada ve Türkiye’de Toplumsal Değişim, Kitabevi Yayınları, , , 2012(, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörü
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği
3Abant İ. B. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemliği
4Bilgi, Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği
5Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Hakemliği
6Türk İdare Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
7Akademik İncelemeler Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
8Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Hakemliği
9Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Hakemliği
10Afyon Kocatepe Üniversitesi Haber Bülteni Editörlüğü
11TYB Akademi Dergisi, Türkiye’nin Sosyolojisi Özel Sayı Editörlüğü, Say
12BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği
13Sosyoloji Divanı Danışma Kurulu Üyeliği
14Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi Hakemliği
15Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği
16Sosyologca Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
17İstanbul Üniversitesi Sosyolojisi Dergisi Hakemliği
18Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi Hakemliği
19Alevilik Araştırmaları Dergisi Hakemliği
20TYB Akademi Dergisi, Türkiye’nin Sosyolojisi Özel Sayı Editörlüğü,
21İstanbul Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
22Sosyoloji Divanı Danışma Kurulu Üyeliği
0Yönettiği Tezler
1Kentleşme Sürecinde Komşuluk ve Akrabalık Kültürü "Afyon Örneği", Müjgan Gölcük, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
2Türkiye de 1980 Zihniyeti ve Sosyo-Politik Değişim, Samet Sönmez, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
3Çocuk ve Aile Sorunları Kapsamında 13-18 Yaş Grubu Çocukların Bakım Modellerinin Karşılaştırılması, Fahri Kocaoğlu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
4Orta Öğretim Öğrencilerinin Ebeveynleriyle Olan İlişiklerine Bakışları, Nurkan Koç, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
5Türkiye'de Muhafazakâr Kimliğin İnşası (1950-2010), Elif Nagihan Altunten, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
6Modern Demokratik Devletlerin Terörle Mücadele Yöntemleri ve Toplumsal Yaşamdaki Otoriter Yansımaları, Vedat Yılmaz, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
7Türk Eğitim Sisteminin Yapısal Özellikleri Bağlamında 1980 Sonrası Türkiye’de Eğitim İktidar İlişkileri, Selçuk Şimşek, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
8Medyada Beden İmajı: Bazı Televizyon Programlarından Örnekler, Bihter Şensoy, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
9Türkiye'de Anayasal ve Kurumsal İnşa Bağlamında Modernleşme (1876-1982), Ünzile Kutsal Ayaz, Seçiniz, 2014
101970 Sonrası Radikal Demokrasi Modelleri Bağlamında Batı’da Eşitlik ve Özgürlük Anlayışı , Aslıhan Akkoç, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
11Türkiye’deki İslamcıların Demokrasi Algısı (devam ediyor), Ahmet Ayhan Koyuncu, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin Afyon Halkı Tarafından Algılanması, Tutum ve Beklentileri
2Afyon İli Tüketim Analizi, Tüketici Davranışları ve Tüketim Eğilimleri
3Bolvadin İlçesi Toplumsal Yapı Analizi
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği
2Küreselleşme ve Türk Kimliği
3Türk Ulusçuluğunun İnşası
4Tanzimat Sürecinde Eğitimde Modernleşme Hareketleri
5Türk Ulusçuluğunun İnşası
6Tüketim ve Tüketimin Yeniden Üretimi
7Türk Ulusçuluğunun İnşası
8Türk Polisinin Mesleki Sorunları
9Küreselleşme-Yerelleşme Gerilimi ve Ulusal Kimliğin Dönüşümü Sorunu
10Türk Polisinin Mesleki Profili
11Yeni Yoksulluk Bağlamında Sosyal Kimlik ve Tüketimde Eşitsizlik
12Batı Gelişme Modeli ve Batı-dışı Toplum Olmanın Ötekiliği
0Toplumsal Katkılar :
1Sosyoloji Derneği Üyeliği
2Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asosiye Üyeliği
3TÜBA-GEBİP Sosyal ve Beşeri Bilimler Komitesi Üyesi (2014)
4Türk Dünyası Sosyologlar Derneği Üyeliği
0Verdiği Dersler : 
1Sosyolojiye Giriş 
2Kent Sosyolojisi 
3Türk Sosyologları I-II 
4Küreselleşme ve Kimlik 
5Etnisite ve Milliyetçilikler 
6Sosyolojide Temel Kuramsal Yaklaşımlar 
7Türk Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar 
8Kent Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar 
Diğer Bilgiler :