Doç. Dr. SİNAN SARAÇLI(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi ssaracli@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Regresyon Analizi
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Osmangazi Üniv. Fen-Edeb.Fak. İstatistik Böl. 2001
Yüksek Lisans : Anadolu Üniv.Sos.Bil. Ens. İşletme ABD. Sayısal Yö 2004
Doktora : Eskişehir Osmangazi Üniv. Fen Bil.Ens. İstatistik 2008
Doçentlik : Üniversiteler Arası Kurul 2016
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Fen-Edebiyat FakültesiBölüm Başkanı2016-
Fen Bilimleri Enst.İstatistik ABD Başkanı2016-


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1A Comparison of Linear Regression Techniques in Method Comparison Studies, Journal of Statistical Computation and Simulation, 83(10), 1890-1899, 2013(Türkan H, ile birlikte)
2The Effects of Mothers’ Educational Levels on University Students’ Environmental Protection Commitments and Environmental Behaviors, Eurasian Journal of Educational Research, 55, 177-200, 2014(Yılmaz V., Arslan T., ile birlikte)
3Comparison of Hierarchical Cluster Analysis Methods by Cophenetic Correlation, Journal of Inequalities and Applications, 203, , 2013(Doğan N, Doğan I, ile birlikte)
4An Application of Data Envelopment Analysis on Marble Factories, Journal of Inequalities and Applications, 139, , 2013(Kılıç İ, Doğan İ, Gazeloğlu C. , ile birlikte)
5Performance of Rand’s C Statistics in Clustering Analysis: An Application on clustering the Regions of Turkey, Journal of Inequalities and Applications, 142, , 2013
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Effects of Maslow’s needs and Socio-Demographical Factors on Motivational Needs in a School Context, The Journal of Academic Social Science Studies, 25, 315-328, 2014(Başar M.A., Erdoğmuş Cengiz B., Gazeloğlu C., ile birlikte)
2Determination of the Best Thermal Hotel Location via Analytic Hierarchy Process: Afyonkarahisar Sample, Tourism and Hospitality Management, 20(1), 71-83, 2014(Emir O., ile birlikte)
3Application of Joinpoint Regression on Turkish Stock Exchange, Alphanumeric Journal, 2(1), 41-49, 2014(Telli H., ile birlikte)
4An Application of Structural Equation Modeling Under the Assumption of Multivariate Normality, E-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 112-123, 2011(Çelik H.E,, Yılmaz V., ile birlikte)
5Performance of OLS-Bisector Regression in Method Comparison Studies, World Applied Science Journal, 12(10), , 2011(Çelik H.E, ile birlikte)
6Analysis of Socio-Economic Similarities of the Cities in East Anatolia Region, World Applied Sciences Journal, 12(10), 1807-1813, 2011(Çelik, H.E., Şehribanoğlu S., , ile birlikte)
7Determinants of Tourist Satisfaction: A Study On Thermal Tourism, Anatolia: An International Journal of Tourism and , 22(1), 56-68, 2011(Emir O., ile birlikte)
8Türkiye’de İller Arası Net Göç ile Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Arasındaki İlişkilerin Analizi, E-Journal of New World Sciences Academy, 5(2), 46-59, 2010(Yakar M., ile birlikte)
9The Roles of Meaningful Life and Posttraumatic Stress in Posttraumatic Growth in A Sample of Turkish University Students, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (159) , 702 – 706, 2014(Dursun P., Konuk O., ile birlikte)
10Intertextual Comparison of Turkish Dialects via Entropy Approximation, Turkish Studies, Volume 9/12 Fall, 1-7, 2014(Akın, C., ile birlikte)
11Analysis of Households’ Electricity Consumption with Ordered Logit Models: Example of Turkey, International Journal of Humanities and Social Sci, 5(6), 73-84, 2016(Arı E., Aydin N., Karacan S, ile birlikte)
12Impact of Unstandardized Food Serving Size on Consumer Behavior, Innovative Marketing, 11(2), 40-48, 2015(Karakaya F., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Bireysel Emeklilik Sisteminin Konjoint Analizi ile İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, , , 2005(Sıklar E, ile birlikte)
2Konjoint Model Uygunluğunun C&RT Analizi İle İncelenmesi., İstatistik Araştırmaları Dergisi, 4, , 2006(Dogan İ, ile birlikte)
3Afyonkarahisar İlindeki Tekstil İşletmelerinde Çalışan İşçilerin Verimliliğini Etkileyen Etmenlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi, International Anatolia Academic Online Journal, 2(1), 12-17, 2014(Topçu B., Gazeloğlu C., , ile birlikte)
4Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Bilgi ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi, International Anatolia Academic Online Journal, 2(1), 1-11., 2014(Kılıç İ., Türkan A.H., Dursun P., Doğan İ., Özdemir Ş., Gazeloğlu C., ile birlikte)
5Performance of FDR Test: A Simulation Study, International Anatolia Academic Online Journal, 1(2), 29-36, 2013(Koca A., Kılıç İ., Doğan İ., ile birlikte)
6Doğrusal Olmayan Tip II Regresyon Analizi Üzerine Bir Simülasyon Çalışması, International Anatolia Academic Online Journal, 1(1), 13-18, 2013(Gazeloğlu C., ile birlikte)
7Simple Linear Regression Techniques in Measurement Error Models (Review) , Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10(2), 335-342, 2009(Yılmaz V., Doğan I., ile birlikte)
8Medikal Metot Karşılaştırma Çalışmalarında Deming Regresyon Tekniği, Türkiye Klinikleri Bioistatistik Dergisi, 1(1), 9-15, 2009(Doğan I., Doğan N., ile birlikte)
9Çocuklarda Suç Türü ve Nedenlerinin Uyum Analizi ile İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(1), 381-394, 2007(Yılmaz V., ile birlikte)
10Afyonkarahisar İlinde İller Arası Göçlerin Gelişmişlik Endeksleriyle Analizi, Doğu Coğrafya Dergisi, 15(24), 255-271, 2010(Yakar M., Yazıcı H., ile birlikte)
11Bireysel Yatırım Eğilimlerinin Karşılık Getirme Analizi ile İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman Araştırma , 7(16), 59-72, 2006(Topal Y., Elitaş C., Ögel S., , ile birlikte)
12Karayolları Donanım Durumunun Trafik Kaza Sonuçlarına Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(1-2), 91-106, 2004(Yılmaz V., ile birlikte)
13Özel İmalat Sanayi Fiyat Endeksi ile Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Araştırılmasında Çapraz Korelasyon Çözümlemesi ve Türkiye Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi , 6(1), 185-195, 2004
14Sosyo-ekonomik göstergeler bakımından illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok değişkenli analizler ile incelenmesi, İstatistikçiler Dergisi, 4, 57-68, 2012(Kılıç İ., Kolukısaoğlu S., ile birlikte)
15Bulanık ve Sağlam Bulanık Tip II Regresyon Tekniklerinin Performansları Üzerine Bir Benzetim Çalışması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12, 1-13, 2012(Gazeloğlu C., ile birlikte)
16Faktör Analizinde Yer Alan Döndürme Metotlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Uygulama, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Derg, 1(3), 22-26, 2011
17Metot Karşılaştırma Çalışmalarında Bland-Altman ve Tip II Regresyon Analizinin Karşılaştırılması, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Derg, 2(1), 11-14, 2012(Çelik H.E, ile birlikte)
18Akademisyenlerin Yaşam Kaliteleri Üzerine Bir Çalışma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Derg, 2(1), 15-19, 2012(Topçu B., Dursun P., Gazeloğlu C., , ile birlikte)
19Örgütsel Stresin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 17-32, 2013(Kılıç G, Tunç T., Kılıç İ. , ile birlikte)
20Multivariate Linear Errors in Variables Regression: A Simulation Study of Bisector Technique on Three-Dimensional Space, Journal of Selçuk University Natural and Applied S, 3(1), 8-16, 2014(Gazeloğlu C., ile birlikte)
21Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Üniversite Sorunları Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 1(1), 27-38, 2006(Kaygısız Z., , ile birlikte)
22Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Bölüm Değiştirmeyi İsteyip İstememelerinin İncelenmesi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(22), 179-187, 2005(Doğan I., Kaygısız Z., Kaya M., , ile birlikte)
23Üniversiteye Yerleşen Öğrencilerin Bölüm Memnuniyetlerinin Ridit Analizi ile İncelenmesi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 175-185, 2005(Doğan I., Kaygısız Z., , ile birlikte)
24Examining the Effects of Organizational Commitment on Motivation via Structural Equation Modeling: Turkish Academicians Case, International Anatolia Academic Online Journal, 2(2), 1-9, 2014(Keskintürk T., Çiçek M., Gazeloğlu C. , ile birlikte)
25Türk Dünyası Tutum Ölçeği, International Periodical for the Languages, Litera, 12(30), 665-674, 2017('Akın C.', 'Kılıç İ.', 'Yıldırım İ.', ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Examining The Measurement Attitudes Of Candidate Drivers With Chaid Analysis, 3rd. Traffic and Road Safety Congress, , , 2006(Yilmaz V, Celik E, ile birlikte)
2Pls Path Modellemesi, 12th Internatıonal Symposıum On Econometrıcs Statı, May 26-29, , 2011(Yılmaz V., Çelik H.E., ile birlikte)
3Robust Type II Simple Regression, New Developments in Theory and Applications of Sta, 2-4 May, , 2011(Gazeloğlu C., Altın Yavuz A., ile birlikte)
4A Comparison of Linear Regression Techniques in Method Comparison Studies, International Congress in Honour of Professor H. M, August 2010 , 138, 2010(Türkan H.A., ile birlikte)
5Dogrusal Olmayan Tip II Regresyon Analizi, 12th Internatıonal Symposıum On Econometrıcs Statı, May 26-29, 2011, 2011(Gazeloğlu C., ile birlikte)
6Çoklu Tip II Regresyon Analizi, International 7th Statistics Congress,, 01 May 2011 , , 2011(Gazeloğlu C., ile birlikte)
7Liderlerin Yönetimsel ve Gündelik Hayattaki Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi, 13th International Conference on Econometrics, Ope, , , 2012(Dündar S., ile birlikte)
8Robust Fuzzy Type II Simple Linear Regression Analysis: A Monte Carlo Simulation Study, 8th International Symposium of Statistics, 11-13 October 2012, , 2012(Gazeloğlu C, Doğan İ, Kılıç İ, , ile birlikte)
9Examining the Teacher’s Motivation Factors Based on Maslow’s Hierarchy of Needs via CHAID Analysis, 8th International Symposium of Statistics, 11-13 October 2012, , 2012(Gülsevin G., Çiçek H., Elibol N., Çelik H.E., Gazeloğlu C., Erdoğmuş B., ile birlikte)
10An Application of Rand’s C Statistics on Clustering the Regions of Turkey, International Congress in Honour of Professor Hari, 2012, , 2012
11Yapısal Eşitlik Model Analizi: Prehipertansif Bireylerde, Antropometrik Biyokimyasal ve Ekokardiyografi Parametreler Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası 8. İstatistik Kongresi, 27 Ekim 2013, , 2013(Topçu B., Alpsoy Ş., Akyüz A., Yılmaz M., Gazeloğlu C., , ile birlikte)
12Orta Öğretim Öğrencilerinde Fair Play Kavramı, 5th International Conference on Science Culture an, Turkestan, Kazakhstan, , 2016(Gümüş H., Karakullukçu Ö., Doğanay G., Kurtipek S, ile birlikte)
13Performance of Shannon’s Maximum Entropy Distribution under Some Restrictions, International Biometric Society Spring Meeting, , Baltimore, Maryland, USA., , 2014(Çiçek H., ile birlikte)
14Examination of Effective Demographic Factors on Tourist Loyalty via Statistical Techniques, Training Centre for Social Science and Education, , Cornell University ILR, New York, USA., , 2014(Emir O., Artuğer S., Gazeloğlu C., ile birlikte)
15The Roles of Meaningful Life and Posttraumatic Stress in Posttraumatic Growth in A Sample of Turkish University Students, World Conference on Psychology Sciences, Las Vegas, USA., , 2014(Dursun P., Konuk O, ile birlikte)
16Modeling a Cross Educational Model based on the development for sustainable competencies, 26th International Business Information Management, Madrid, Spain., , 2015(Boca, G.D., Vishkurti, M. , ile birlikte)
17Principal Components Regression and An Application, 4rd International Conference on Mathematics & Info, Zewail City of Science and Technology, Egypt, , 2015(Doğan İ. Kılıç, İ., Gazeloglu C., , ile birlikte)
18Entropy Based Analysis of the Introduction Texts of Europe's Most Visited Tourist Attractions, 3rd International Conference on Hospitality, Leisu, Waseda University, Tokyo, Japan., , 2015(Emir O., , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Ölçüm Hatalı Doğrusal Modellerde EKK, Theil ve Deming Regresyon Tekniklerinin Karşılaştırılması, VI. İstatistik Sempozyumu, , 329, 2008( Doğan I., ile birlikte)
2Bulanık Tip II Basit Doğrusal Regresyon Analizi, 13.Biyoistatistik Kongres, 12-13 Eylül , , 2011(Kılıç İ, Doğan İ, Selvi P, Gazeloğlu C, , ile birlikte)
3Varyans Bileşeni Tahmin Yöntemlerine Yönelik Bir Değerlendirme, Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik , 3-7 Eylül , , 2012(Doğan İ., Kılıç İ., Gazeloğlu C., , ile birlikte)
4Yaşam Kalitesinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik , 3-7 Eylül, , 2012(Topçu B., Gazeloğlu C., , ile birlikte)
5Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Tercihi Üzerindeki Etmenlerin Çok Değişkenli İstatistik Tekniklerle İncelenmesi, İstatistik Araştırma Sempozyumu , , , 2003(Yılmaz V., ile birlikte)
6Üniversite Öğrencilerin Bölüm Seçimi ve Bölüm Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerin İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi, İstatistik Günleri Sempozyumu, , 19, 2004(Gürbüz H., Kaygısız Z., , ile birlikte)
7Türkiye'de Beşeri Kalkınmışlığın Coğrafi Dağılımının Çok Değişkenli İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi, 3. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım 2004, , 2004(Yılmaz V., Kaygısız Z., , ile birlikte)
8İllerin Gelişmişlik Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Path Analizi ve Kümeleme Analizi ile İncelenmesi, VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs 2005, 1-33, 2005(Kaygısız Z., Dokuzlar K.U, ile birlikte)
9RIDIT Analizi ile Konjoint Analizinde Kurulan Modelin Anlamlılığının İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma, İstatistik Araştırma Sempozyumu,, Mayıs 2005, , 2005(Doğan İ., Kaygısız Z., , ile birlikte)
10Üniversite Öğrencilerinin Giyim Alışverişlerinde Markaya Verdikleri Önemin Uyum Analizi ile İncelenmesi, 11. Ekonometri Ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs 2010, 413-427, 2010(Ecer F., ile birlikte)
11İki Ölçüm Hatalı Metot Arasındaki Uyumun Regresyon Analizi ve CUSUM testi ile İncelenmesi, 12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Haziran, 2010, 59, 2010(Kılıç İ., Doğan İ., Dündar S., ile birlikte)
12Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Tercihinin Konjoint Analizi İle İncelenmesi (Poster Sunum), 4. İstatistik Günleri Sempozyumu , 20-21 Mayıs, 107, 2004(Şıklar E., Yılmaz V., , ile birlikte)
13Diabetik Hastalarda Kullanılan Tedavi Yönteminin Tedaviye Uyum ve Sosyotropik Otonomik Kişilik Özellikleri Üzerine Etkisi (Poster Sunum)., 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2004, , 2004(Işık A., Demir S.,Gökçe Ç., , ile birlikte)
14Obezitenin Bağımlı-Özerk ve Sosyotropik Kişilik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (Poster Sunum)., 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2004, , 2004(Ulupınar Y., Demir S.,, ile birlikte)
15Obezitenin Demografik Özellikler ile İlişkisi (Poster Sunum)., 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2004, , 2004(Ulupınar Y., Demir S.,, ile birlikte)
16Obez Olguların Problem Çözme Becerileri Konusunda Kendilerini Algılamalarının İncelenmesi (Poster Sunum)., 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2004, , 2004(Ulupınar Y., Demir S.,, ile birlikte)
17Sporcu İçeceğinin Oluşturduğu Eroziv Diş Aşınmasına Karşı Dört Koruyucu Materyal: AFM Çalışması (Poster Sunum)., 20. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları bilimsel Kon, 8-10 Kasım 2013, , 2013(Akkurt M.D., Bayrak Z., Özkan Y., Başak F., , ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1Doğrusal Tip II Regresyon Tekniklerinin Monte-Carlo Benzetim Çalışması İle Karşılaştırılması: Sağlam, Bulanık ve Sağlam Bulanık Teknikler, Cengiz Gazeloğlu, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
2Joinpoint Regresyon Analizi ve BİST 30 Endeksi Üzerine bir Uygulama, Huriye Telli, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
3Maksimum Entropi Yöntemi ile Türkiye’deki Coğrafi Bölgelerin Yıllık Hava Sıcaklık Değerlerinin İncelenmesi, Hatice Çiçek, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
4Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve İş Motivasyonlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi (Çay ilçesi örneği), İsmail Çınar, Seçiniz, 2016
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyonkarahisar İlindeki Mermer Fabrikalarının Verimliliklerinin İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi
2Temel Bağlama Öğretiminde Kullanılmakta olan ve önerilen Tezene Tekniğinin Öğrencilerin Bağlama Çalma Becerilerine etkisinin İncelenmesi (TEZ, DR.)
3Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşım ve Uygulamaları: KOBİ'lere Yönelik Bir Araştırma (TEZ, DR)
4Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Bilgi ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi
0Diğer Etkinlikler
1TÜBİTAK 2219 Doktora SonrasıYurtdışı Araştırma Programı Bursu 2013 (ABD-12 Ay)
2Erasmus Staff Teaching Programme. Lecturer at Gdansk School of Banking, 10-14 June 2013, Gdansk / Poland.
3Erasmus Staff Teaching Programme. Lecturer at Universidad de La Laguna, 15-22 May 2011, Tenerife / Spain.
4Erasmus Staff Training Programme. Workshop on Type II Regression Techniques Instituto Superior de Psicologia Aplicada, 02-05 June 2009, Lisboa / Portugal.
5Staff Teaching Mobility. Lecturer at Riga Stradinš University, 19-20 June 2013, Riga / Latvia.
6Graduate Summer School, Recent Advances in Statistics. Participant at: Robust Statistical Methods, Biostatistics, Survey Sampling and Methodology. Middle East Technical University, August 2007, Ankara / Turkey.
7"Bilgisayar Uygulamalı İstatistiksel Veri Analizi” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstatistik, Yöneylem ve Aktüerya Uygulama ve Araştırma Merkezi, 30 Nisan – 26 Mayıs 2013, Afyonkarahisar.
0Ödüller :
1Young Resercher of the Year Award, 1st International Social Sciences Congress held in Malaga, Spain on 18th - 24th September 2017.
2Excellent Paper Award, IASTEM International Conference held in Cairo, Egypt on 11th-12th October 2017.
0Verdiği Dersler : 
1Regresyon Analizi2016
2Zaman Serisi Çözümlemesi2016
3İstatistiksel Paket Programlar II2016
4Kesikli Çok Değişkenli Analiz (YL)2016
5İleri Regresyon Teknikleri (YL)2016
6Kategorik Veri Çözümlemesi2016
7İstatistik I2016
8İstatistik II2016
9İstatistik Yöntem ve Uygulamaları (YL, UE)2016
Diğer Bilgiler :