Doç. Dr. NUSRET KOCA(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi nkoca@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
Yabancı Dili : Fransızca
Lisans : ATATÜRK ÜNİ.FEN EDE.FAK.COĞRAFYA 1987
Yüksek Lisans : ATATÜRK ÜNİ.SOS.BİL.ENS.COĞRAFYA EĞİ. 1996
Doktora : ATATÜRK ÜNİ.SOS.BİL.ENS.COĞRAFYA ÖĞR. 2003
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2012
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi BölümüBölüm Başkanı20062016
Eğitim FakültesiDekan Yardımcılığı20072008
Eğitim FakültesiDekan Yardımcılığı20112013


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Coğrafi Faktörlerin İdari Yapılanma Üzerindeki Etkilerine Bir Örnek: Afyonkarahisar İli, Amme İdaresi Dergis, Cilt:43, Sayı :3, 109-124, 2010(Hakkı Yazıcı, M. Kürsat Koca, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Toprak Ve Toprağın Korunmasının Yeri, Kuramsal Egitimbilim Dergisi, 4, 151-166, 2011(Erol H,, ile birlikte)
2Sosyal Bilgiler Ögretiminde Su Kaynaklarının Görsel Materyal Olarak Kullanımı, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4, 167-181, 2011(Çatak M,, ile birlikte)
3Afyonkarahisar İlindeki İdari Yerleşmelerin Toponimik Sınıflandırılması, Türk Coğrafya Dergisi, 56, 1-10, 2011(Yazıcı, H., ile birlikte)
4Başlıca Coğrafi İçerikli Atasözleri ve Bunların Milli Kültür Açısından Analizi, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 90-102, 2011(Bozyurt, O., ile birlikte)
56292 SayılıYasanın Orman Arazilerindeki Yaylaların Mülkiyet ve Kullanım Sorunları Açısından Kritiği, Çağdaş Yerel Yönetimler, 23/3, 55-72, 2014(Hakkı Yazıcı, ile birlikte)
6Coğrafi Faktörlerin Türkiye Ekmek Kültürü Üzerindeki Etkileri, Turkish Studies, 9/8, 35-45, 2014(Hakkı Yazıcı, ile birlikte)
7Sosyal BilgilerÖğretmen Adaylarının Türkiye'nin Enerji Kaynaklarına İlişkin Görüşleri, Turkish Studies, 10/11, 1007-1022, 2015(Bulut R,, ile birlikte)
8Doğal Kaynaklarla İlgili Kavramların VI. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Yer Alma Düzeyleri, Journal of Educational Sciences, 2, 46-55, 2014(Kaya, T., ile birlikte)
9Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Turizme İlişkin Algıları, Turkish Studies, Volume 11 Issue 3, 1541-1554, 2016(Ramazan Bulut, ile birlikte)
10Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Teknoloji Coğrafi Bilgi Sistemleri, The Journal Of Academic Social Science Studies , Sayı:50, 483-496, 2016(İskender Daşdemir, ile birlikte)
11Öğrencilerde Doğal Kaynakları Koruma Bilincinin Gelişmesine Katkısı Açısından Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf “Ülkemizin Kaynakları” Ünitesinin İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Cilt:9 Sayı:46, 586-599, 2016(Ramazan Yıldırım, ile birlikte)
12Turizm Coğrafyası Dersinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutuma Etkisi, RESEARCHER: Social Science Studies, Cilt:4 Sayı:1, 52-60, 2016(M. Tamer Kaya, ile birlikte)
13Sosyal Bilgiler Lisans Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Etkililiğine İlişkin Görüşleri, TURAN-SAM, 9/35, 144-155, 2017(İskender Daşdemir, ile birlikte)
14Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Madenlerimiz Konusunun Öğretiminde CBS Kullanmanın Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi, TURAN-SAM, 9/35, 396-402, 2017(Abdullah Gökdemir, İskender Daşdemir, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Bahçe Kentinin Fonksiyonel Özellikleri, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 5, s. 223-249, 2001
2Türkiye’nin En Büyük Geçici Yerleşmesi, Zorkun Yaylası, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:6, s: 3-27, 2002
3Lapseki İlçesi’nde Köy Yerleşmeleri, Doğu Coğrafya Dergisi, sayı:12, s:143-168, 2004
4Atikhisar Barajı’nın (Çanakkale) Çevresel ve Ekonomik Etkileri, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:14, s:209-232, 2005
5Çanakkale’de Zeytin Yetiştiriciliğinin Coğrafi Esasları, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı. 9, s. 119-139, 2004
6Yönetiminde Ülkemiz Kıyı Sularının Ekolojik Taşımacılıkta Kullanım Potansiyeli, e-sosder.com, Sayı. 16, S: 122-134, 2006(Ilgar, R.,, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Etkinliklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İl Örneklemi) Evaluation of Activities of Social Study Courses According to Student’s View (Afyonkarahisar City Sample), İnternational Symposium on Social Sciences Educati, 14-18 May 2008, s:247-253, 2008(Ocak, G., Koca, M.K.,, ile birlikte)
2İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Etkinliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İl Örneklemi) The Evaluation of The ElementarySocial Study Courses Activities According to View of The Teachers (Afyonkarahisar City Sample), İnternational Symposium on Social Sciences, 14-18 May 2008, s: 254-259, 2008(Ocak.G., Kocabıyık,N.,, ile birlikte)
3Zamantı Çayı Havzası Alternatif Ekoturizm Faaliyetleri ve Ekoturizm Rotaları, 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 10-13 Haziran 2013, , 2013(Hakkı Yazıcı, Süleyman Hilmi Şahin, ile birlikte)
4Sosyal Bilgiler Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Ders Materyali Olarak Kullanılması, Coğrafyacılar Dernegi Uluslararası Kongresi, 04-06 Haziran 2014, 614, 2014( Daşdemir İ,, ile birlikte)
5Tahrir Defterlerine Göre Şumnu Kazasındaki Kayıp Yerleşmeler, III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STU, 22-26 Nisan 2015, 47, 2015(Hasan Hüseyin Yılmaz, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Program Değerlendirilmesi, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2000, s:400-401, 2000(Çamurcu, H.,, ile birlikte)
2Afyonkarahisar İlinin Jeotermal Kaynak Potansiyeli ve Bunun Tarım Sektöründeki Uygulamaları, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi I. Ulusal , 28-30 Mayıs 2012, 161, 2012(Hakkı Yazıcı, ile birlikte)
3Sandıklı'da Jeotermal Seracılığın Coğrafi Özellikleri, Sandıklı Araştırmaları Sempozyumu, 19-22 Ekim 2011, 369, 2012(Teoman Kaysici, ile birlikte)
4Geçmişten Günümüze Osmaniye Yaylaları, Yayla Kültürü ve Yaylacılık Sempozyumu, 6-7 Kasım 2014, 237, 2015
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Emigratons vers la Belgique: quels effets sur Emirdağ (Turquie)?, L'Harmattan-Paris, , Sayfa:71-90, 2010(Yazıcı, H., Köktepe, M.,, ile birlikte)
2Ekonomik Coğrafya (Genel Coğrafya), Pegema, 29, , 2007(, ile birlikte)
3Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası: Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık (Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği), Pegema, 40, , 2007
4Doğal ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri Açısından Osmaniye Yaylaları, Pegem Akademi, 238, , 2011
5Türkiye'nin İklim Özellikleri, Pegem Akademi, 14, , 2014(Hakkı Yazıcı, ile birlikte)
6Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık, Pegem Akademi , 37, , 2014
7Alternative Tourism Activities and Ecotourism Routes in the Zamanti Stream Basin, Cambridge Scholars Publishing , 10, , 2014(Hakkı Yazici, Süleyman Hilmi Şahin, ile birlikte)
8Ekonomik Coğrafya, Pegem Akademi, 28, , 2015
9Türkiye'nin İklim Özellikleri, Pegem Akademi, 69-83, , 2016(Hakkı Yazıcı, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Milli Eğitim
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
4Turkish Studies Academic Journal
5Genel Coğrafya
6Kurumsal Eğitimbilim
0Yönettiği Tezler
1Adana-Ceyhan Depremi'nin (27 Haziran 1998) Ceyhan İlçesindeki Sosyal ve Ekonomik Etkileri, Tolga Kara, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
2AKSU(ISPARTA) İLÇESİNDE SOSYAL, KÜLTÜREL, EKONOMİK FARKLILIKLARIYLA KÖY YERLEŞMELERİ, Burcu Çapçı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
3BAŞKOMUTANLIK TARİHİ MİLLİ PARKI'NIN SAVAŞ TURİZMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ, Elif Kanlı (Tarım), Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
4Sandıklı İlçesinde Eğitim Coğrafya İlişkisi, Mustafa ÇÖL, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Osmaniye İlinde Yaylacılık Faaliyetlerinin Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
2Tahrir Defterlerine Göre Şumnu Kazasındaki Kayıp Yerleşmeler
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Doğal ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri Açısından Osmaniye Yaylaları
2Çanakkale’de Zeytin Yetiştiriciliğinin Coğrafi Esasları
3Coğrafi Faktörlerin Türkiye Ekmek Kültürü Üzerindeki Etkileri
4Türkiye’nin En Büyük Geçici Yerleşmesi, Zorkun Yaylası
5Afyonkarahisar İlindeki İdari Yerleşmelerin Toponimik Sınıflandırılması
6Atikhisar Barajı’nın (Çanakkale) Çevresel ve Ekonomik Etkileri
0Verdiği Dersler : 
1Türkiye Fiziki Coğrafyası2013
2Ülkeler Coğrafyası2013
3Özel Öğretim Yöntemleri2013
4Okul Deneyimi2013
5Genel Fiziki Coğrafya2014
6Doğal Kaynaklar2014
7Sosyal Ekonomik Etkileri Yönünden Turizm2013
8Seçmeli II (Doğal Kaynaklar)2013
9Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı2013
Diğer Bilgiler :