Prof. Dr. MEHMET HİLMİ UÇAN(REKTÖRLÜK)
E-posta Adresi ucan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : YENİ TÜRK EDEBİYATI, FRANSIZ EDEBİYATI, DİLBİLİM, GÖSTERGEBİLİM
Yabancı Dili : FRANSIZCA
Lisans : ATATÜRK ÜNİ. EDEB. FAK. FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 1976
Yüksek Lisans : ANADOLU ÜNİ. SOS.BİL.ENS. FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ 1992
Doktora : ANADOLU ÜNİ. SOS.BİL.ENS. FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ 1999
Doçentlik : TÜRK EDEBİYATI (YENİ TÜRK EDEBİYATI) 2010
Profesörlük : TÜRKÇE EĞİTİMİ 2015


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
RektörlükRektör Yardımcısı20152017


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1"Modernizm/Postmodernizm ve J.Derrida'nın Yapısökümcü Okuma ve Anlamlandırma Önerisi", Turkish Studies, 21, 2345-2368, 2009
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1"Yazı'nın Niteliği ve Yazı Mekânlarının İşlevi", A.K.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, XIV/2, 35-52, 2012
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1“İnsan İç Dünyasının Anlamlandırılması, Maupassant ya da İstemenin Bedeli”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, I, 457-471, 1999
2“Sis, Siste Söyleniş ve Sonuç Şiirleri Çerçevesinde Üç Şair: Tevfik Fikret, Yahya Kemal ve Baudelaire”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, X, 181-197, 2008
3“Söylem Göstergebilimi ve Duygu Değeri: Tevfik Fikret'in 'Sitâyiş-i Hazret-i Padişahî' ve 'Sis' Şiirlerinde Sevgi ve Nefret”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, XII, 31-50, 2010
4“Yazınsal Ürünlerde Biçim-İçerik Tartışmaları: Hakikat ve Paradoks Arasında Sanat”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, XIII, 43-61, 2011
5“Entelektüelin Kimliği ve Bir Entelektüel Olarak Tanpınar”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VIII/2, 117-129, 2008
6“Dilbilimsel Kuramlar ve İdeoloji”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VII/2, 199-208, 2007
7“Absurd philosophy in the novel Aylak Adam by Yusuf Atılgan and in the novel the Stranger by Albert Camus: alienation, doubt, loneliness, giving the subject the prime place and search for identity”, ”, International Journal of Turcologia, Volume II- N.4, 56-70, 2007
8“Edebiyat Eğitimi, Estetik Bir Hazzın Edinimi, Okumanın Alışkanlığa Dönüştürülmesi ve Yazınsal Kuramlar”, Millî Eğitim Dergisi, 169, 25-40, 2006
9“Çocuk, Aile, Okul Üçgeninde, Reşat Nuri Güntekin'in Bir Kadın Düşmanı Adlı Romanı”, Millî Eğitim Dergisi, 174, 18-27, 2007
10“Dilin İşlevleri ve Edebiyat Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde 1924 Müfredat Programı”, İlmî Araştırmalar Dergisi, 22, 220-228, 2006
11“Büyük Gözaltı’ndaki Çocuk Bakış Açısı”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 26, 47-60, 2005
12“Kısa Öyküye Kuramsal Bir Yaklaşım Denemesi”, İlmî Araştırmalar Dergisi, 14, 197-207, 2002
13“Un Essais de Confrontation Intertextuelle entre Madame Bovary de Gustave Flaubert et Aşk-ı Memnu de Halit Ziya Uşaklıgil”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, IV/1, 69-79, 2002
14“Une Lecture Sémiotique de L’Arlésienne d’Alphonse Daudet et Les Suggestions pour la Classe”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, II/1, 145-158, 2001
15“Balzac'ın Kadın, Aile, Analık Duygusu ve Çocuk Sevgisi Hakkında Düşünceleri”, Afyon İ.İ.B.F. 15. Kuruluş Yılı Armağanı, 1, 457-471, 1989
16“Maupassant'daki Emma Bovary'ler”, Afyon İ.İ.B.F. Yıllığı, 1, 177-182, 1990
17“Samuel Beckett'de Sonsuzluk Arayışı”, Afyon İ.İ.B.F. Yıllığı, 1, 263-267, 1992
18“Biçim-İçerik Tartışmaları, Hakikat ve Paradoks Arasında Sanat”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi , C.XIII, S:2, 43-60, 2011
19"Batı Uygarlığı Karşısında Namık Kemal", AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, XIV, 61-85, 2012
20"Fes ve Toplum", Sosyoloji Divanı, 2 (Temmuz-Aralık 2013), 203-209, 2013
21"Dilin Gösterilen Yüzü ve Üç Gösterge: Lütuf, Aşk ve Şefkat", Türk Dili, 767-768, 34-38, 2015
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1“Yazar Roland Barthes ve Öz(n)el Yanı”, Hece, 39, 29-38, 2000
2“Batı’da ve Bizde Roman, Öykü, Anlatı Teknikleri ve Bir Mustafa Kutlu Öyküsü: Bu Böyledir”, Hece, 40, 41-53, 2000
3“Gülşefdeli Yemeni ya da İki Yürek Yangını”, Hece, 41, 51-58, 2000
4“Ionesco’nun Yalnızlığı ya da ‘Deliksiz, Çatlaksız, Güvenilir Bir Dünya’ Özlemi”, Hece, 43, 52-60, 2000
5“Suda Boğulmamak, Aşk ile Yaşamak, Toprak Olmak : Cemal Şakar’ın ‘Dört Güzel Şey’i, Hece, 44, 26-31, 2000
6“Aşk, Ben Değil Sen Demektir”, Hece, 45, 49-54, 2000
7“Edebiyat, Eleştiri ve Göstergebilim Üçgeninde Okuyucunun Metne Yaklaşım Tarzı”, Hece, 48, 61-65, 2000
8“Yazınsal Okuma Süreçleri”, Hece, 51, 88-90, 2001
9“Kar Soğukluğunda Sıcak Öyküler”, Hece, 56, 62-70, 2001
10“Ağlatan Bağımlılıklar”, Hece, 58, 58-61, 2001
11“Senin Hikâyen” ya da Modern Olanla Geleneksel Olanın Çatışması”, Hece, 57, 32-40, 2001
12“Rus Biçimcileri, R.Barthes, T.Todorov, A.J.Greimas Ekseninde Edebiyat Bilimi”, Hece, 62, 42-53, 2002
13“Kekik Kokulu, Rüzgârlı Tepeler, Islak Kayalar ya da Beyhude Ömrüm'de Uzam”, Hece, 64, 33-38, 2002
14“Demirciler Çarşısı Cinayeti ya da Sarı Sıcak Bir Eleştiri Sağanağı” , Hece (Türk Romanı Özel Sayısı), 65-66-67, 686-693, 2002
15“Sezai Karakoç’un Günlük Yazılarında İnsan, Türkiye’ye, Ortadoğu’ya, Batı’ya ve Dünyaya Bakış Açısı”, Hece (Diriliş Özel Sayısı), 73, 72-80, 2003
16“Duygu Yüklü Şiirler, Muhasebe Denemeleri ya da Münire Daniş'in Uykusuz Düşleri”, Hece, 74, 109-114, 2003
17“Dil, Yazar, Metin, Eleştiri Bağlamında Yapısalcılık”, Hece (Eleştiri Özel Sayısı), 77-78-79, 209-219, 2003
18“Eleştiri Yöntemleri ve Göstergebilimsel Eleştiri”, Hece (Eleştiri Özel Sayısı), 77-78-79, 220-227, 2003
19“Nuri Pakdil: Gözlem, Sorumluluk Duygusu, Sorgulama ve Yazı(n)ın Sancısı”, Hece (Edebiyat Dergisi ve Nuri Pakdil Özel Sayısı), 85, 173-180, 2004
20“Yazı’nın, Yazar’ın Edebiyatın İşlevi ve Okuyucu”, Hece (Edebiyat-Hayat-Siyaset Özel Sayı) , 90-91-92, 325-329, 2004
21“Hilmi Uçan ile Edebiyat, Eleştiri ve Göstergebilim Üzerine”, Hece, 96, 83-92, 2004
22“Tasavvufun Değiştirici Yönü, Necip Fazıl ve Ehl-i Sünnet Anlayışı”, Hece (Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı), 97, 140-145, 2005
23“Olmak” ya da “Görünmek”: İçimizdeki “Saklı Yara”lar, Hece, 100, 37-42, 2005
24“Çocuk Kadar Saf Olabilmek/Kalabilmek”, Hece (Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı), 104-105, 18-23, 2005
25“Yaşadığı Gibi Yazan, Yazdığı Gibi Yaşayan Bir Öykücü: Maupassant”, Hece Öykü, 12, 110-118, 2005
26“Modern Türk Öyküsünde Maupassant ve Çehov Uzantısı ya da Bir Genellemenin Kırılganlığı”, Hece (Türk Öykücülüğü Özel Sayısı), 46-47, 161-171, 2005
27“Edebiyat Eğitimi, Okuma/Anlamlandırma ve Yazınsal Kuramlar”, Hece, 106, 54-64, 2005
28“Nurettin Topçu’nun Düşlediği Ahlâk ve Toplum”, Hece, 109, 84-91, 2006
29“Ete, Paraya, Üne Bağlı Çarpık İlişkiler ve Mektuplarındaki Kemal Tahir”, Hece (Mektup Özel Sayısı), 114-115-116, 339-345, 2006
30“Cemal Şakar’ın Penceresinden Sessizliğin Dili”, Hece Öykü, 15, 135-142, 2006
31“Sanatın ve Düşüncenin Önüne Konulan Duvarlar: Klişeler”, Hece, 131, 67-72, 2007
32“Gurbet, Hüzün, Para ya da Mehmet Akif Ersoy”, Hece (Mehmet Akif Ersoy Özel Sayısı), 133, 613-615, 2008
33“Günlüklerindeki Tanpınar / Tanpınar’ın İnsan Yanı”, Hece, 136, 23-26, 2008
34“Necip Fazıl ve Düşünsel Değişimi/Dönüşümü”, Hece, 137, 80-83, 2008
35“70’li Yılların Meydanlardaki Gür Sesi: Erdem Bayazıt”, Hece, 142, 20-23, 2008
36“Üç Şair Üç Şiir: Tevfik Fikret, Yahya Kemal ve Baudelaire”, Hece (Yahya Kemal Beyatlı Özel Sayısı), 145, 137-147, 2009
37“Kalpler Arızalı Olursa”, Hece Öykü, 35, 141-151, 2009
38“Cemil Meriç ve Fransız Edebiyatı”, Hece (Cemil Meriç Özel Sayısı), 157, 222-226, 2010
39“Yerlilik’te Siyasanın ve Dinin İşlevi”, Hece (Yerlilik Özel Sayısı), 162-163-164, 168-172, 2010
40“Diplomatik Söylemler/Diplomatik Eşler ve Bir Değişim Nesnesi Olarak Kadın”, Hece, 165, 51-55, 2010
41“Rasim Özdenören Öyküsünde Sorgulamalar ve Trajik Tipler”, Hece, 169, 230-237, 2011
42“Guy de Maupassant/E.A.Poe/F.Kafka ve Fantastik Anlatı”, Hece Öykü, 44, 41-51, 2011
43“Sezdiren, Düşündüren Öyküler: Muhtemel Menkıbeler”, Hece, 172, 120-128, 2011
44“Amin Maalouf ve Osmanlı Coğrafyası”, Hece (Gezi Özel Sayısı), 174-175-176, 214-224, 2011
45“Kemal Tahir, Eğitim ve Köy Enstitüleri”, Hece (Kemal Tahir Özel Sayısı), 181, 185-192, 2012
46“Rotterdam'dan Almatı'ya”, Hece, 111, 152-154, 2006
47“Gösteriş Kültürü ve Reklam”, Eski-Yeni Dergisi, 11, 52, 2008
48“Bozkırda Yoksul Bir Ana”, Kaf Dağı (Edebiyat-Sanat-Kültür), 57, 50-54, 2004
49"Türk Romanında Üslûp Arayışları, Yusuf Atılgan ve Modern Romana Geçiş", Kültür Üniversitesi UTEK, 2, 321-336, 2008
50"Tereddüt/Tefekkür", Hece, 182, 3-6, 2012
51"Görmek/Göstermek Eylemleri ve Uygarlıkların Dili", Hece, 186/187/188, 92-106, 2012
52“Çözülme ve Savrulma Dönemi Aydını”, Hece, 193, 506-509, 2013
53"Gönül/Gurbet/Namus", Hece, 195, 100, 2013
54"Okumak, Bütünü Kavramak", Okuma Hikâyeleri, 47, , 2013
55"Yahya Kemal, Sezai Karakoç ve Rasim Özdenören Çerçevesinde Uygarlık Tartışmaları", Hece, 198-199-200, 100-110, 2013
56"Sanat, Gurbet, İrfan", Hece, 202, 36-45, 2013
57"Tanık Değil Müdahil Olmak İsteyen Bir Romancı: Orhan Kemal", Hece (Orhan Kemal Özel Sayısı), 205, 457-474, 2014
58"Tatlısu Türkleri", Hece, 204, 3-6, 2013
59"Kitap Emektir", Hece, 209, 93, 2014
60"Pedagoji ve İdeoloji Bağlamında Edebiyat Eğitimi", Eğitime Bakış, 29, 40-47, 2014
61"Jean Calvin ve Batılı İnsan Algısının Yeni Boyutu", Hece (Batı Medeniyeti Özel Sayısı), 210-211-212, 267-281, 2014
62"Hümanizm ve Türk Edebiyatı Üzerine Etkileri", Sabah Ülkesi, 46, 66-67, 2016
63"Hayatın Özünü Kavramak", Mahalle Mektebi, 21, , 2015
64“Hümanizm ve Türk Edebiyatı Üzerine Etkileri", Sabah Ülkesi Dergisi, 46, 66-67, 2016
65“Muhabbet”, İlim ve Medeniyet Dergisi, 3, , 2017
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1“Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimine Katkısı”, Uluslar Arası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 24-25 Haziran 2005, 222, 2005
2“Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimine Katkısı”, Uluslar Arası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 24-25 Haziran 2005, 456, 2005
3"Necip Fazıl ve Olguculuğun Reddi", Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2013, , 2013
4"Mesaj Dili Olarak Büyük Doğu Kapakları", Özü Yüzden Okumak, Büyük Doğu Kapaklarının Dili Se, 9 Mayıs 2013, , 2013
5"Savunma Mekanizmaları Bağlamında Nasreddin Hoca Fıkralarında Psikoloji", I.Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler S, 11-14 Mayıs 2017, , 2017(Arş. Gör. Erhan Akdağ, ile birlikte)
6"Feridun Oral’ın Çocuk Kitaplarında Hayvan Sevgisi", IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempoz, 20-21 Ekim, , 2017
7“Bir Sürgün Olarak Refik Halit Karay’ın Öykülerinde Kişileştirme, Düşünce, Eleştiri ve Temel Evrensel Değerler”, Uluslararası Ortadoğu Kongresi, Dil, Tarih ve Edeb, , , 2017
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1“Eleştiri, Metinlerarasılık ve Türk Öykücülüğü”, Kahramanmaraş Öykü Günleri, 15 Mayıs 2010, 59-75, 2010
2"J.Derrida ve Cahit Zarifoğlu'nda Düşünce, Yazınsal Değer ve Değer Yargıları", KSİ Üniversitesi, Edebiyat-Değer-Felsefe Sempozyum, 2-3 Kasım 2012, , 2012
3"Sanat, Gurbet ve Nurettin Topçu", Nurettin Topçu Bilgi Şöleni (İstanbul Yazarlar Bir, 18-20 Aralık, , 2015
4"Eğitim Müfredatlarında Ahlak", Eğitim ve Ahlak Şûrası (TYB-Eğitim-Bir-Sen), 21-23 Kasım 2014, , 2014
5“Hayatı ve Dünyayı Doğru Kavrayan Şair Cahit Zarifoğlu”, A.Cahit Zarifoğlu Sempozyumu, 2-4 Haziran 2016, , 2016
6“Sanat, Gurbet ve Nurettin Topçu”, Nurettin Topçu Bilgi Şöleni (İstanbul Yazarlar Bir, 18-20 Aralık 2015, , 2015
7"Batı Aklı ve Necip Fazıl", Kaldırımlardan Sakarya’ya Necip Fazıl Sempozyumu,, 02.03.2017, , 2017
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Yazınsal Eleştiri ve Göstergebilim, Hece, 228, , 2006
2Dilbilim, Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi, Hece, 292, , 2008
3Edebiyat Bilimi ve Eleştiri, Hece, 256, , 2003
4Batı Şiiri ve Tevfik Fikret (Metinlerarası İlişkiler), Hece, 276, , 2009
5Batı'nın İğvası (FR.Çeviri), , 122, 104, 2002
6Roman Üzerine Düşünceler (Charles Plisnier) (FR.Çeviri Kitap), , 142, , 2003
7"Tehir Etmeyi Sevmeyen, İnandığını Yaşamaya Çalışan Bir Aydın: Atasoy Müftüoğlu, Irmağın İçli Sesi İçinde", Hece, 5, , 2007
8Tereddüt ve Tefekkür-Edebiyat Dünyasında Din ve Ahlak Algısı, İz, 240, , 2015
9Görmek/Göstermek, İz, 237, , 2017
0Çeviriler
1“Eleştiri Nedir?” (Roland Barthes, Essais Critiques, Ed.du Seuil, Paris, 1964)
2“Öldüren Küçümseme”, Muhammed Sarı, (Fr. Çeviri)
3“Sisler Kahvesi”, Cemaleddin Bin Şeyh, (Fr.Çeviri)
4“Avustralya”, Habip Eyüp, (Fr.Çev.)
5Sevdâ-yı Sa'y ü Amel (Ahmet Mithat Efendi)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Sayı: 05 Kış, 2012
2Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3A.K.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi
0Yönettiği Tezler
1“İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Edebî Metinlerin Çocuk Edebiyatı Ölçütleri Açısından Değerlendirilmesi”, İsa Hızlı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
2“2005 Türkçe Dersi Öğretim Programına Göre Hazırlanan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Edebî Metinlerin Temel Evrensel Değerleri Kazandırma Yeterliliği Açısından İncelenmesi”, Selim Somuncu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
3“İlköğretim 5.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Edebî Metinlerin Çocuk Edebiyatı Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi”, A. Gökçen Telli, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
4“İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Edebî Metinlerin Çocuk Edebiyatı Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi”, Zeynep Evren, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
5“Çocuk Edebiyatında Öykü Türünün Kişilik Gelişimine Etkileri (Gülten Dayıoğlu Örneği)”, Mehmet Dellal, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
6“Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarında Dilbilimsel Kuramların Etkileri”, Mehmet Vicdan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
7"Sevimli Mecmua Adlı Çocuk Dergisi (Çeviriyazı, İnceleme)", Erhan Akdağ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
8“Çocuk Dostu İsimli Eski Harfli Çocuk Dergisinin Yeni Alfabeye Aktarımı ve İncelenmesi”, Sevilay ÖVER, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
9"8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Tutumları Üzerine Bir Araştırma (MEB Tarafından Ortaokul Öğrencilerine Önerilen 100 Temel Eser Örneğinde)", Özge Karakaş, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
10"Musavver Çocuk Postası Adlı Çocuk Dergisi (Çeviriyazı, İnceleme), Ziya Koyuncu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
11"Çocukta Değerler Eğitimi Açısından Mustafa Ruhi Şirin'in Eserleri", Elmas Taşkıran, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
12"Nur İçözü'nün Eserlerinde Çocuksu Duyarlılık, Aile Kurumu ve İnformal Eğitim Durumları", Mesut Arslan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
13"Çocuk Edebiyatı Yazarı ve Çizeri Olarak Feridun Oral'ın Çocuk Edebiyatımızdaki Yeri ve Eğitsel Değerler", Mehmet Gönen, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Edebiyat Bilimi ve Eleştiri
2Yazınsal Eleştiri ve Göstergebilim
3“Dil, Yazar, Metin, Eleştiri Bağlamında Yapısalcılık”
4Dilbilim, Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi
5“Çocuk Kadar Saf Temiz Olabilmek/Kalabilmek”
6Yazınsal Eleştiri ve Göstergebilim
7Batının İğvası
8“Edebiyat Eğitimi, Okuma, Anlamlandırma ve Yazınsal Kuramlar”
9“Edebiyat Bilimine Katkıları Açısından Hilmi Uçan’ın Kalemi”
10“Kar Soğukluğunda Sıcak Öyküler”
11Dilbilim, Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi
12Charles Plisnier, Roman Üzerine Düşünceler
13Bir Disiplin Olarak Edebiyat Sosyolojisinin Kurulması
14"Edebiyat Eğitimi, Estetik Bir Hazzın Edinimi, Okumanın Alışkanlığa Dönüştürülmesi ve Yazınsal Kuramlar"
0Diğer Etkinlikler
1IV. Eğitim Yayınları Komisyonu Çalıştayı, TOBB Ankara, 27-28 Mart 2008.
2"Orta Öğretim Programları ve Ders Kitaplarını Değerlendirme Çalıştayı", MEB, (Edebiyat-Dil ve Anlatım), Kızılcahamam-Ankara, 27-28 Ağustos 2008.
3MEB, Orta Öğretim Kurumlarında Yeni Müfredat Programının Tanıtılması, Ankara, 2-4 Şubat 2009.
4"Türk Dili ve Edebiyatı Dersi/Dil ve Anlatım Dersi Müfredat Programları", Afyonkarahisar Millî Eğitim Müdürlüğü, 19 Ekim 2009.
5"İstiklal Marşı, İstikbal Marşı", A.K.Ü. Eğitim Fakültesi, Abdullah Kaptan Konferans Salonu, 13 Mayıs 2011.
6"Çocuk Edebiyatı" Paneli, A.K.Ü. Eğitim Fakültesi, Erdal Akar Konferans Salonu, 9 Mayıs 2003.
7Türkiye Okuyor Kampanyası Projesi, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar, Ocak 2008.
8"Medeniyetimizin Temelleri", İlim Yayma Cemiyeti, Afyonkarahisar, 23 Mart 2012.
9"Saraybosna'nın Gülleri", A.K.Ü. Eğitim Fakültesi, Abdullah Kaptan Konferans Salonu, 20 Mart 2013.
10"Sezai Karakoç'u Anlamak/Anlatmak", "Sezai Karakoç'la Kırk Şehir Seksen Program", Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Ortak Etkinliği, Afyonkarahisar, 21 Haziran 2013.
11"Necip Fazıl Kısakürek", Afyonkarahisar Belediyesi, Ölümünün 30. Yılında Necip Fazıl Kısakürek Paneli, 25 Ekim 2013.
12"Edebiyatın Değeri", Ensar Vakfı, Taş Medrese, Afyonkarahisar, 8 Ekim 2013.
13"Okuma Eğitimi ve Anlamlandırma", Bartın Üniversitesi, Kütüphanecilik Haftası Etkinliği, 29 Mart 2013.
14"Yedi Güzel Adamdan Biri: Rasim Özdenören", Söyleşi, Altındağ Belediyesi, Ankara, 17 Ocak 2014.
15"Okuma Kültürü", Panel ve Konferans, Kahramanmaraş Valiliği, 3-5 Nisan 2014.
16Türkiye 3. Eğitim ve Ahlak Şûrası, Türkiye Yazarlar Birliği ve Eğitim-Bir-Sen, Ankara, 21-23 Kasım 2014.
17"Mehmet Akif’in Şahsiyeti", (Bir Dava Adamı Mehmet Akif Paneli), Bartın Üniversitesi, 14 Mart 2016.
18"Hilmi Uçan'a Sorular" (Söyleşi), Mahalle Mektebi, Mart 2016.
19"Rasim Özdenören ile Söyleşi", Afyonkarahisar Belediyesi, RAM Salonu, 10 Mayıs 2015.
20"Hayat-Edebiyat-Şiir", Afyonkarahisar Yazarlar Derneği, RAM Salonu, 11 Nisan 2015.
21"Ramazan ve Ahlak", Ensar Vakfı Eğitim Seminerleri, Afyonkarahisar, 13 Temmuz 2014.
22"Mehmet Akif Ersoy", Mehmet Akif Ersoy Düşünce Topluluğu, A.K.Ü. Eğitim Fakültesi, Abdullah Kaptan Konferans Salonu, 23 Mart 2016.
23“Mehmet Akif’in Şahsiyeti”, Bartın Üniversitesi, 14 Mart 2016.
24"Medeniyet ve Estetik", İlim Yayma Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi, Afyon Lisesi Konferans Salonu, 26.04.2016.
25"Kelimelerin Ruhu", Afyonkarahisar Müftülük Konferans Salonu, 22 Şubat 2017.
0Verdiği Dersler : 
1Seçmeli II: Edebiyat ve Toplum4
2Dünya Edebiyatı3
3Seçmeli I: Göstergebilim2
4Edebiyat Bilimi ve Eleştiri1
5Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı4
6Seçmeli I: Çağdaş Türk Edebiyatı4
7Okul Deneyimi4
8Okul Deneyimi4
9Öğretmenlik Uygulaması 14
10Öğretmenlik Uygulaması 24
11Genel Dilbilim1
12Özel Öğretim Yöntemleri2013
13Özel Öğretim Yöntemleri2013
14Yeni Türk Edebiyatı I2014
15Seçmeli II: Değerler ve Karakter Eğitimi2015
16Çocuk Edebiyatı2016
17Yeni Türk Edebiyatı I2015
18Yeni Türk Edebiyatı II2016
Diğer Bilgiler :