Prof. Dr. ŞUAYIP ÖZDEMİR(TURİZM İŞL.VE OTEL.Y.O.)
E-posta Adresi sozdemir@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Pazarlama
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANKARA ÜNİ.SİYASAL BİLGİLER FAK.İŞLETME 1993
Yüksek Lisans : KIRIKKALE ÜNİ.SOS.BİL.ENS.İŞLETME 1996
Doktora : KIRIKKALE ÜNİ.SOS.BİL.ENS.İŞLETME 1999
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2007
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2012


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı20032004
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, UluslararasıBölüm Başkanlığı20062007
  20112013


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Yüksek Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi ve Yenilenme İhtiyacı, Eğitime Bakış Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma De, Yıl 8 Sayı 23, 107-110, 2012
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya’nın Tutundurma Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi, c1, 323-337, 2013(KÖKSAL Y, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Afyon Çevresindeki Yumurta Üretim Çiftliklerin İşletmecilik Anlayışı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bil, 3(1), , 63-78, 2001(Akıncı Z., Bayram İ., ile birlikte)
2Afyon İli Yumurta Tavukçuluğu I- İşletme Büyüklüğü ve Yapısal Özellikler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergi, 12 (1-2), 76-81, 2001(Akıncı Z., Bayram İ., ile birlikte)
3Afyon İli Yumurta Tavukçuluğu II- İşletme Büyüklüğü ve Üretim Faktörleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergi, 12 (1-2), 82-88, 2001(Akıncı Z., Bayram İ., ile birlikte)
4Taksitli Satış Uygulamaları ve Belirleyicileri: Afyon İli Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bil, 5(2), 57-73, 2003(Göksel T., ile birlikte)
5Mobilya Sektöründe Bayi Perspektifiyle Üretici İşletme Reklamları: Bir Alan Araştırması, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 148,, 46-52, 2005
6Markanın Algılanan Sembolik Boyutları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi İİBF dergisi, 23(1), 225-239, 2005(Torlak Ö., ile birlikte)
7Dağıtım Kanallarında Bayileri Motive Etmenin Belirleyicileri. Ampirik Bir Analiz, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü De, 9(1), , 2005
8Demiryolu İle Seyahat Eden Yolcuların Memnuniyet ve Beklentileri. Bir Alan Araştırması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler En, 2005 (2), , 2005(Pekyaman A., ile birlikte)
9İhracat Performansının Belirleyicisi Olarak İşletme Yöneticilerinin İhracata Yaklaşımı, Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi , 2005(2), , 2005(Kula V., ile birlikte)
10TV programlarının Tatmin Boyutu ve Üniversite Öğrencilerinin Haber Yorum Programlarından Beklentileri, Pazarlama Dünyası, 72, 43-46, 1998(Torlak Ö., ile birlikte)
11Türk İşletmelerinin İhracat Performansı Belirleyicileri, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakü, 8(3), , 2006(Torlak, Ö., Kula V., ile birlikte)
12Bayilerin Perspektifinden Bayi Toplantıları: Bir Araştırma, ”, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi (Pİ), 5(15), , 2006(Ergun E., ile birlikte)
13İhracatçı İşletme Yöneticilerinin Perspektifinden İhracat Engelleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, , , 2006
14Doktorların Toplumsal İmajı: Afyon İlinde Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, , , 2006
15Fuzzy TOPSIS yöntemi ile Sanal Mağazaların Web sitelerinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler F, Cilt 21, Sayı 1, 287-305, 2007(Ecer F., Dündar S., ile birlikte)
16Kobiler İçin Dış Ticaret Yöntemleri ve İhracat Problemleri: Afyon İli Doğal Taş Sektöründe Bir Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimle, Nisan 2007, , 2007(Karaca Y., ile birlikte)
17Afyon’daki Yerel Ve Ulusal Perakendecilerde Çalışan Satış Elemanlarının İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Açısından Karşılaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari B, , , 2007(Yaman F., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Tüketici Ahlâkı Üzerine Bir Araştırma, 1. Uluslararası Türkiye İş ve Meslek Ahlakı Kongre, 2003, 421, 2003(Altunışık R., Torlak Ö. , ile birlikte)
2Satış Elemanlarının Pazarlama Ahlâkına Yönelik Algılamalarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, ", 1. Uluslararası Türkiye İş ve Meslek Ahlakı Kon, 2003, 412, 2003(Torlak Ö, Altunışık R., ile birlikte)
3A Study on The Turkish Consumers’ Expectations and Perceptions of Consumption and Shopping Behaviors, Third International Symposium on Business Administ, 2004, 559, 2004(Altunışık R., Torlak Ö, ile birlikte)
4Determining the Price of Agricultural Products: Case Study of Başmakçı Poulterers’ Cooperative, 18.International Turkish Cooperative Congress, 29-30 September, 95, 2005(Çelik S., ile birlikte)
5Exploring The Relationships Among Knowledge Management, Innovation And Performance, International Conference on Business, Management, , 13-17 June, -, 2007(Uzkurt C., Karaca Y., ile birlikte)
6Sağlık Hizmeti Sunan Personel Gruplarının Hasta İletişimlerinin Farklılıklarının Algılanan Hizmet Kalitesi Açısından Analizi, Yakın Doğu Üniversitesi, 1-4 haziran, , 2007(Karaca Y., Uzkurt C., Altındiş S., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Hizmet Kalitesini İyileştirmede Kamu Görevlilerinin Tatmininin Rolü, Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, TODAİE, 1999, , 1999(Torlak Ö., ile birlikte)
2Tüketici Gözüyle Perakendecilikte Başarı Faktörler, 4. Ulusal Pazarlama Kongresi, Hatay, 1999, , 1999(Torlak Ö., ile birlikte)
321. Yüzyılın Başında Pazarlama ve Satış Yöneticilerinin Pazarlama Anlayışlarının Değerlendirilmesi, 7. Ulusal Pazarlama Kongresi, Afyon, 2002, 3-18, 2002(Altunışıkl R., Torlak Ö., ile birlikte)
4Ekonomik Kriz ve Alışveriş Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kayseri, 2003, 327-343, 2003(Altunışık R., Torlak Ö., ile birlikte)
5Küçük ve Orta Ölçekli işletme Yöneticilerinin İş Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışları Üzerine Bir Alan Araştırması, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon, 2003, 145-160, 2003(Torlak Ö., ile birlikte)
6İşletme Yöneticilerinin Bakış Açısıyla İhracat Engelleri: Batı Anadolu Örneği, 9. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ankara, 2004, 159-170, 2004
7Afyonkarahisar Mermer Kümenmesi (Cluster) Analizi ve Küresel Rekabet, VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, 2007, 420-430, 2007(Karaca Y., Kandemir T., ile birlikte)
8Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Algısı ve Tatmini Belirlemede İletişimin Rolü; Bir Uygulama, V. Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 19-23 Nisan 2007, , 2007(Altındiş S., Karaca Y., Altındiş M., ile birlikte)
9Türkiye’de Aile Yaşam Dönemleri ve Özellikleri, Savrulan Dünyada Aile Sempozyumu (Sorunlar-İmkanla, 2012, 187, 2012(TORLAK Ö, VATANDAŞ C, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Modern Pazarlama, Değişim, 358, , 2006(Altunışık R., Torlak Ö., ile birlikte)
2Afyon İli Tüketim Analizi, Tüketici Davranışları ve Eğilimleri, AKU, 192, , 2002(Saracel, N., B. Özkara, M. Karakaş, R. Yelken, S. Dündar ve Y. Karaca, ile birlikte)
3Müşteri Odaklı Mağaza Yönetimi, Nobel, 156, , 2006
4Endüstriyel Ürün Pazarlaması Analitik Bir Yaklaşım, Seçkin, 180, , 2006
5Pazarlamaya Giriş, Sakarya, 180, , 2006(Altunışık R. Torlak Ö., ile birlikte)
6Yeni Müşteri, Hayat, 229, , 2007(Torlak Ö. Altunışık R., ile birlikte)
7Modernizmden Postmodernizme Değişen Tüketici, Yeni Müşteri -Hayat, , , 2007
8Yeni Tüketicilere Yeni Alışveriş Mekanları, Yeni Müşteri - Hayat, , , 2007
9Aile Yaşam Döngüsü ve Tüketim, SEKAM, 296, , 2013(TORLAK Ö, VATANDAŞ C, ile birlikte)
10İşletme Fonksiyonlarına Yönelik İş Ahlakı Konuları, Anadolu Üniversitesi, 27, , 2012
11Pazar Blümlendirme, Hedef Pazar Belirleme ve Konumlandırma, Anadolu Üniversitesi, 28, , 2012
12Tüketici Davranışlarının Analizi, Anadolu Üniversitesi, 30, , 2012
0Yönettiği Tezler
1Mağazalı Perakendecilikte Satış Elemanlarının Davranışlarının Tüketici Davranışlarına Etkileri, Kumru Öztürk, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
2Küreselleşme Sürecinde Yerel Kültürel Özellikler: Nestle Firması Örneği, Gönül Terlemez, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002
3Televizyon Reklamlarının Çocukların Üzerindeki Etkileri, Mehtap Doğan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
4Perakendecilikte Reklam ve Hakla İlişkiler: Afyon İli Örneği, Fikret YAMAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Tüketim Kalıplarını Tanımlayıcı Bir Unsur Olarak Aile Yaşam Döngüsü
2Ömer-Gecek-Gazlıgöl Turizm Alanının Sağlık Turizmi Potansiyeli Ve Markalaşma Stratejisi
3İş Ahlakı Raporu 2013
4Ankara’da Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Ankara Algısı AraştırmasıAnkara Araştırma ve Düşünce Merkezi İle Ankara Kalkınma Ajansı Ortak yayını
0Verdiği Dersler : 
1Pazarlama Yönetimi2012
2Tüketici Davranışı2012
3Pazarlama İlkeleri2012
4Araştırma Yöntemleri 12012
5Araştırma Yöntemleri 22012
6Perakendecilik2012
7Pazarlama Araştırmaları2012
Diğer Bilgiler :